Hungarian-English dictionary » ráesik meaning in English

HungarianEnglish
ráesik ige

fall on◼◼◼ verb
[UK: fɔːl ɒn] [US: ˈfɑːl ɑːn]

land◼◼◼ verb
[UK: lænd] [US: ˈlænd]

fall over verb
[UK: fɔːl ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈfɑːl ˈoʊv.r̩]

fall upon verb
[UK: fɔːl ə.ˈpɒn] [US: ˈfɑːl ə.ˈpɑːn]

go for sy verb

ráesik (vmre)

impinge on something[UK: ɪm.ˈpɪndʒ ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪm.ˈpɪndʒ ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

impinge upon something[UK: ɪm.ˈpɪndʒ ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪm.ˈpɪndʒ ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish