Hungarian-English dictionary » puska meaning in English

HungarianEnglish
puska főnév

gun◼◼◼ noun
[UK: ɡʌn] [US: ˈɡən]

rifle◼◼◼ noun
[UK: ˈraɪ.fəl] [US: ˈraɪ.fəl]

crib noun
[UK: krɪb] [US: ˈkrɪb]

crib notes noun
[UK: krɪb nəʊts] [US: ˈkrɪb noʊts]

cribs noun
[UK: krɪbz] [US: ˈkrɪbz]

hand-gun noun
[UK: hænd ɡʌn] [US: ˈhænd ˈɡən]

popper noun
[UK: ˈpɒ.pə(r)] [US: ˈpɑː.pər]

puska főnév
kat slavu

bundook noun
[UK: bˈʌndʊk] [US: bˈʌndʊk]

puska főnév
US

cheat sheet noun
[UK: tʃiːt ʃiːt] [US: ˈtʃiːt ˈʃiːt]

puska (dolgozat írásnál) főnév

cue card noun

puska (iskolában) főnév

pony noun
[UK: ˈpəʊ.ni] [US: ˈpoʊ.ni]

puska (iskolai) (átv) főnév

cabbage noun
[UK: ˈkæ.bɪdʒ] [US: ˈkæ.bədʒ]

puska távcsöve főnév

scope of a rifle noun
[UK: skəʊp əv ə ˈraɪ.fəl] [US: skoʊp əv ə ˈraɪ.fəl]

puskaagy főnév

club noun
[UK: klʌb] [US: ˈkləb]

riffle butt noun
[UK: ˈrɪf.l̩ bʌt] [US: ˈrɪf.l̩ ˈbət]

stock of a rifle noun
[UK: stɒk əv ə ˈraɪ.fəl] [US: ˈstɑːk əv ə ˈraɪ.fəl]

puskacső főnév

barrel◼◼◼ noun
[UK: ˈbæ.rəl] [US: ˈbæ.rəl]

gun-barrel◼◻◻ noun
[UK: ɡʌn ˈbæ.rəl] [US: ˈɡən ˈbæ.rəl]

puskacsőbe

tompion[UK: tˈɒmpiən] [US: tˈɑːmpiən]

puskacsővédő főnév

muzzle-cover noun
[UK: ˈmʌz.l̩ ˈkʌ.və(r)] [US: ˈmʌz.l̩ ˈkʌ.vər]

puskafogások

rifle drill[UK: ˈraɪ.fəl drɪl] [US: ˈraɪ.fəl ˈdrɪl]

puskagolyó főnév

bullet◼◼◼ noun
[UK: ˈbʊ.lɪt] [US: ˈbʊ.lət]

ball◼◼◻ noun
[UK: bɔːl] [US: ˈbɒl]

shot◼◼◻ noun
[UK: ʃɒt] [US: ˈʃɑːt]

cartridge noun
[UK: ˈkɑː.trɪdʒ] [US: ˈkɑːr.trədʒ]

rifle-ball noun
[UK: ˈraɪ.fəl bɔːl] [US: ˈraɪ.fəl ˈbɒl]

slug noun
[UK: slʌɡ] [US: sˈləɡ]

puskagolyó (huzagolt fegyvernek) főnév

rifle-bullet noun
[UK: ˈraɪ.fəl ˈbʊ.lɪt] [US: ˈraɪ.fəl ˈbʊ.lət]

puskagránát főnév

rifle grenade◼◼◼ noun

rifle-grenade◼◼◼ noun

puskaheveder főnév

rifle-sling noun
[UK: ˈraɪ.fəl sl̩ɪŋ] [US: ˈraɪ.fəl sˈlɪŋ]

puskakarika főnév

upper band noun
[UK: ˈʌ.pə(r) bænd] [US: ˈʌ.pər ˈbænd]

puskakarika főnév
kat

piling-swivel noun
[UK: ˈpaɪl.ɪŋ ˈswɪv.l̩] [US: ˈpaɪl.ɪŋ ˈswɪv.l̩]

puskalövés főnév

gunshot◼◼◼ noun
[UK: ˈɡʌn.ʃɒt] [US: ˈɡʌn.ˌʃɑːt]

gun-shot◼◻◻ noun
[UK: ɡʌn ʃɒt] [US: ˈɡən ˈʃɑːt]

rifle-shot◼◻◻ noun
[UK: ˈraɪ.fəl ʃɒt] [US: ˈraɪ.fəl ˈʃɑːt]

puskalövés nélkül

without firing a shot[UK: wɪð.ˈaʊt ˈfaɪər.ɪŋ ə ʃɒt] [US: wɪð.ˈaʊt ˈfaɪr.ɪŋ ə ˈʃɑːt]

puskalövéstől ijedező melléknév

gun-shy adjective
[UK: ɡʌn ʃaɪ] [US: ˈɡən ˈʃaɪ]

puskaműves főnév

gunsmith◼◼◼ noun
[UK: ˈɡʌn.smɪθ] [US: ˈɡʌn.smɪθ]

gun-smith noun
[UK: ɡʌn smɪθ] [US: ˈɡən ˈsmɪθ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies