Hungarian-English dictionary »

potom pénz meaning in English

HungarianEnglish
potom pénz

peanuts[UK: ˈpiː.nʌts] [US: ˈpiː.nʌts]

potom pénzért

for a song◼◼◼[UK: fɔː(r) ə sɒŋ] [US: ˈfɔːr ə ˈsɒŋ]

for an old song[UK: fɔː(r) ən əʊld sɒŋ] [US: ˈfɔːr ˈæn oʊld ˈsɒŋ]

potom pénzért szerez (vmit) ige

pick up something cheap verb
[UK: pɪk ʌp ˈsʌm.θɪŋ tʃiːp] [US: ˈpɪk ʌp ˈsʌm.θɪŋ ˈtʃiːp]

You can find it in:

HungarianEnglish