Hungarian-English dictionary »

pofára esik meaning in English

HungarianEnglish
pofára esik

come mucker[UK: kʌm ˈmʌk.ə] [US: ˈkəm ˈmʌkər]

go a mucker[UK: ɡəʊ ə ˈmʌk.ə] [US: ˈɡoʊ ə ˈmʌkər]

pofára esik (vmivel) (átv)

come a cropper with something[UK: kʌm ə ˈkrɒ.pə(r) wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkəm ə ˈkrɑː.pər wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish