Hungarian-English dictionary »

nyomozás meaning in English

HungarianEnglish
nyomozás

investigation [investigations]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˌve.stɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌve.stə.ˈɡeɪʃ.n̩]

inquiry [inquiries]◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈkwaɪə.ri] [US: ˌɪn.ˈkwaɪ.ri]

enquiry [enquiries]◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈkwaɪə.ri] [US: ɪn.ˈkwaɪə.ri]

search [searches]◼◻◻ noun
[UK: sɜːtʃ] [US: ˈsɝːtʃ]

inquest [inquests]◼◻◻ noun
[UK: ˈɪn.kwest] [US: ˈɪn.ˌkwest]

detection [detections]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈtek.ʃn̩] [US: də.ˈtek.ʃn̩]

probe [probes]◼◻◻ noun
[UK: prəʊb] [US: proʊb]

tracing [tracings]◼◻◻ noun
[UK: ˈtreɪs.ɪŋ] [US: ˈtreɪs.ɪŋ]

quest [quests]◼◻◻ noun
[UK: kwest] [US: ˈkwest]

searching◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɜːtʃ.ɪŋ] [US: ˈsɝːtʃ.ɪŋ]

hunting◼◻◻ noun
[UK: ˈhʌnt.ɪŋ] [US: ˈhʌnt.ɪŋ]

nyomozást tart ige

reinvestigate [reinvestigated, reinvestigated, reinvestigating, reinvestigates] verb
[UK: ˌriːɪnˈvɛstɪgeɪt ] [US: ˌriɪnˈvɛstəˌgeɪt ]

bűnügyi nyomozástan főnév

criminalistics noun
[UK: ˌkrɪ.mə.nə.ˈlɪ.stɪks] [US: ˌkrɪ.mə.nə.ˈlɪ.stɪks]

előzetes nyomozás

preliminary investigation◼◼◼[UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ɪn.ˌve.stɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ˌɪn.ˌve.stə.ˈɡeɪʃ.n̩]

halottkémlés nyomozással

coroner's quest[UK: ˈkɔːə.nərz kwest] [US: ˈkɔː.rə.nərz ˈkwest]

crowner's quest[UK: ˈkraʊnəz kwɛst ] [US: ˈkraʊnərz kwɛst ]

kinyomozás főnév

detection [detections] noun
[UK: dɪ.ˈtek.ʃn̩] [US: də.ˈtek.ʃn̩]

tracing [tracings] noun
[UK: ˈtreɪs.ɪŋ] [US: ˈtreɪs.ɪŋ]

lenyomozás főnév

tracking down◼◼◼ noun
[UK: ˈtrækɪŋ daʊn] [US: ˈtrækɪŋ ˈdaʊn]

új nyomozás főnév

reinvestigation [reinvestigations]◼◼◼ noun
[UK: ˌriːɪnˌvɛstɪˈgeɪʃən ] [US: ˌriɪnˌvɛstəˈgeɪʃən ]

You can find it in:

HungarianEnglish