Hungarian-English dictionary »

nagyon felvidítja (vmi) meaning in English

HungarianEnglish
nagyon felvidítja (vmi)

be rejoiced at something[UK: bi rɪˈdʒɔɪst ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi rɪ.ˌdʒɔɪst ət ˈsʌm.θɪŋ]

be rejoiced by something[UK: bi rɪˈdʒɔɪst baɪ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi rɪ.ˌdʒɔɪst baɪ ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish