Hungarian-English dictionary »

nach lage dinge meaning in English

Similar results:
Hungarian: nash, nancy, nazca
HungarianEnglish
lopótök (Lagenaria siceraria) főnév

bottle gourd [bottle gourds]◼◼◼ noun
[UK: ˈbɒt.l̩ ɡʊəd] [US: ˈbɑːt.l̩ ˈɡɔːrd]

lopótök-fa (Cucurbita lagenaria) főnév

gourd-tree noun
[UK: ɡʊəd triː] [US: ˈɡɔːrd ˈtriː]

You can find it in:

HungarianEnglish