Hungarian-English dictionary » monoton meaning in English

HungarianEnglish
monoton melléknév

monotonous◼◼◼ adjective
[UK: mə.ˈnɒ.tə.nəs] [US: mə.ˈnɑː.tə.nəs]

monotone◼◼◼ adjective
[UK: ˈmɒ.nə.təʊn] [US: ˈmɑː.nəˌtoʊn]

monotonic◼◻◻ adjective
[UK: mənətˈɒnɪk] [US: mənətˈɑːnɪk]

jog-trot adjective
[UK: dʒɒɡ trɒt] [US: ˈdʒɑːɡ ˈtrɑːt]

singsong adjective
[UK: ˈsɪŋ.sɒŋ] [US: ˈsɪŋ.ˌsɒŋ]

monoton dallam

chant[UK: tʃɑːnt] [US: ˈtʃænt]

monoton élet

jog-trot life[UK: dʒɒɡ trɒt laɪf] [US: ˈdʒɑːɡ ˈtrɑːt ˈlaɪf]

monoton függvény

monotonic function◼◼◼[UK: mənətˈɒnɪk fˈʌŋkʃən] [US: mənətˈɑːnɪk fˈʌŋkʃən]

monoton hang

thrum[UK: ˈθrʌm] [US: ˈθrʌm]

monoton hangon beszél

singsong[UK: ˈsɪŋ.sɒŋ] [US: ˈsɪŋ.ˌsɒŋ]

monoton hangon elmond

drone[UK: drəʊn] [US: ˈdroʊn]

monoton hangon elmond (vmit) ige

singsong verb
[UK: ˈsɪŋ.sɒŋ] [US: ˈsɪŋ.ˌsɒŋ]

monoton kántálás

singsong[UK: ˈsɪŋ.sɒŋ] [US: ˈsɪŋ.ˌsɒŋ]

monoton munka

jog-trot[UK: dʒɒɡ trɒt] [US: ˈdʒɑːɡ ˈtrɑːt]

monoton munkamenet

jog-trot[UK: dʒɒɡ trɒt] [US: ˈdʒɑːɡ ˈtrɑːt]

monotonia főnév

monotony noun
[UK: mə.ˈnɒ.tə.ni] [US: mə.ˈnɑː.tə.ni]

monotónia

monotony◼◼◼[UK: mə.ˈnɒ.tə.ni] [US: mə.ˈnɑː.tə.ni]

monotonizál ige

monotonize verb
[UK: mənˈɒtənˌaɪz] [US: mənˈɑːtənˌaɪz]

monotonná tesz ige

monotonize verb
[UK: mənˈɒtənˌaɪz] [US: mənˈɑːtənˌaɪz]

monotonság főnév

everydayness noun
[UK: ˈɛvrɪdeɪnəs ] [US: ˈɛvriˈdeɪnəs ]

You can find it in:

HungarianEnglish