Hungarian-English dictionary »

meztelen és kendőzetlen igazság meaning in English

HungarianEnglish
meztelen és kendőzetlen igazság

pure and simple truth[UK: pjʊə(r) ənd ˈsɪm.pl̩ truːθ] [US: ˈpjʊr ænd ˈsɪm.pl̩ ˈtruːθ]

You can find it in:

HungarianEnglish