Hungarian-English dictionary »

mellbogyó (cordia sebestena) meaning in English

HungarianEnglish
mellbogyó (Cordia sebestena) főnév

Geiger tree noun
[UK: ˈɡaɪ.ɡə(r) triː] [US: ˈɡaɪ.ɡər ˈtriː]

kopte noun
[UK: kˈɒpt] [US: kˈɑːpt]

scarlet cordia noun
[UK: ˈskɑː.lət] [US: ˈskɑːr.lət]

sebesten noun
[UK: sˈebestən] [US: sˈebɪsʔˌn̩]

siricote noun
[UK: sˈɪrɪkˌəʊt] [US: sˈɪrɪkˌoʊt]

You can find it in:

HungarianEnglish