Hungarian-English dictionary »

megy (vm előtt) meaning in English

HungarianEnglish
megy (vm előtt) ige

forego [forewent, foregone]◼◼◼ irregular verb
[UK: fɔː.ˈɡəʊ fɔː.ˈwent fɔː.ˈɡɒn] [US: fɒrˈɡo.ʊ fɔːr.ˈwent ˈfɔːr.ˌɡɒn]

újból elmegy (vm) előtt

repass verb
[UK: ri.ˈpæs] [US: ri.ˈpæs]

repass in front of something[UK: ri.ˈpæs ɪn frʌnt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ri.ˈpæs ɪn ˈfrənt əv ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish