Hungarian-English dictionary »

megmarkol meaning in English

HungarianEnglish
megmarkol

grab [grabbed, grabbed, grabbing, grabs]◼◼◼ verb
[UK: ɡræb] [US: ˈɡræb]

grip [gripped, gripped]◼◼◻ verb
[UK: ɡrɪp ˈɡrɪp] [US: ˈɡrɪp ˈɡrɪp]

take [took, taken]◼◻◻ irregular verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]

clamp [clamped, clamped, clamping, clamps]◼◻◻ verb
[UK: klæmp] [US: ˈklæmp]

seize [seized, seized, seizing, seizes]◼◻◻ verb
[UK: siːz] [US: siːz]

clench [clenched, clenched, clenching, clenches] verb
[UK: klentʃ] [US: ˈklentʃ]

grab hold of verb
[UK: ɡræb həʊld əv] [US: ˈɡræb hoʊld əv]

gaff noun
[UK: ɡæf] [US: ˈɡæf]

grab at verb
[UK: ɡræb ət] [US: ˈɡræb ət]

grab for verb
[UK: ɡræb fɔː(r)] [US: ˈɡræb ˈfɔːr]

gripe [griped, griped, griping, gripes] verb
[UK: ɡraɪp] [US: ˈɡraɪp]

megmarkol (vmit) ige

catch hold of something verb
[UK: kætʃ həʊld əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkætʃ hoʊld əv ˈsʌm.θɪŋ]

grab at something verb
[UK: ɡræb ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡræb ət ˈsʌm.θɪŋ]

grab for something verb
[UK: ɡræb fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡræb ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

lay hold of something verb
[UK: leɪ həʊld əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈleɪ hoʊld əv ˈsʌm.θɪŋ]

take hold of something verb
[UK: teɪk həʊld əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk hoʊld əv ˈsʌm.θɪŋ]

megmarkol vkt ige

seise verb
[UK: siːz] [US: siːz]

megmarkolás főnév

grip [grips]◼◼◼ noun
[UK: ɡrɪp] [US: ˈɡrɪp]

handhold [handholds] noun
[UK: ˈhænd.həʊld] [US: ˈhændhoʊld]

seizure [seizures] noun
[UK: ˈsiː.ʒə(r)] [US: ˈsiː.ʒər]

megmarkolás (kézzel) főnév

clutch [clutches]◼◼◼ noun
[UK: klʌtʃ] [US: ˈklətʃ]

megmarkolt melléknév

gripped◼◻◻ adjective
[UK: ɡrɪpt] [US: ˈɡrɪpt]

erősen megmarkol

have a strong grip[UK: həv ə strɒŋ ɡrɪp] [US: həv ə ˈstrɒŋ ˈɡrɪp]

keményen megmarkol

tighten one's grip on[UK: ˈtaɪt.n̩ wʌnz ɡrɪp ɒn] [US: ˈtaɪt.n̩ wʌnz ˈɡrɪp ɑːn]

tighten one's grip round[UK: ˈtaɪt.n̩ wʌnz ɡrɪp ˈraʊnd] [US: ˈtaɪt.n̩ wʌnz ˈɡrɪp ˈraʊnd]

You can find it in:

HungarianEnglish