Hungarian-English dictionary »

megfoszt vkt (vmitől) meaning in English

HungarianEnglish
megfoszt (vkt) (vmitől) ige

deprive sb of sg verb

megfoszt vkt (vmitől) ige

cozen somebody out of something verb
[UK: ˈkʌz.n̩ ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkʌz.n̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ˈsʌm.θɪŋ]

debar somebody from something verb
[UK: dɪ.ˈbɑː(r) ˈsʌm.bə.di frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: dɪ.ˈbɑːrr ˈsʌm.ˌbɑː.di frəm ˈsʌm.θɪŋ]

deprive somebody of something verb
[UK: dɪ.ˈpraɪv ˈsʌm.bə.di əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: də.ˈpraɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈsʌm.θɪŋ]

dispossess somebody of something verb
[UK: ˌdɪ.spə.ˈzes ˈsʌm.bə.di əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌdɪ.spə.ˈzes ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈsʌm.θɪŋ]

divest somebody of something verb
[UK: daɪ.ˈvest ˈsʌm.bə.di əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: daɪ.ˈvest ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish