Hungarian-English dictionary »

megbízható ember meaning in English

HungarianEnglish
megbízható ember

he's all right[UK: hiːz ɔːl raɪt] [US: hiz ɔːl ˈraɪt]

nem megbízható ember

he is not a man to be trusted[UK: hiː ɪz nɒt ə mæn tuː bi ˈtrʌ.stɪd] [US: ˈhiː ˈɪz ˈnɑːt ə ˈmæn ˈtuː bi ˈtrʌ.stəd]

You can find it in:

HungarianEnglish