English-Hungarian dictionary »

he is not a man to be trusted meaning in Hungarian

EnglishHungarian
he is not a man to be trusted [UK: hiː ɪz nɒt ə mæn tuː bi ˈtrʌ.stɪd]
[US: ˈhiː ˈɪz ˈnɑːt ə ˈmæn ˈtuː bi ˈtrʌ.stəd]

nem megbízható ember

nem olyan ember, akiben meg lehetne bízni

ő nem az az ember, akiben meg lehetne bízni

You can find it in:

EnglishHungarian