Hungarian-English dictionary » maraton meaning in English

HungarianEnglish
maraton főnév

marathon◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.rə.θən] [US: ˈme.rə.ˌθɑːn]

maratoni futás főnév

marathon noun
[UK: ˈmæ.rə.θən] [US: ˈme.rə.ˌθɑːn]

maratoni futóverseny

marathon race[UK: ˈmæ.rə.θən reɪs] [US: ˈme.rə.ˌθɑːn ˈreɪs]

maratoni táncverseny

dancing marathon[UK: ˈdɑːns.ɪŋ ˈmæ.rə.θən] [US: ˈdæns.ɪŋ ˈme.rə.ˌθɑːn]

maratoni tv-műsor

telethon

maratoni viták főnév

talkathon noun
[UK: ˈtɔːk.ə.θən] [US: ˈtɔːk.ə.ˌθɑːn]

félmaraton

half marathon◼◼◼[UK: hɑːf ˈmæ.rə.θən] [US: ˈhæf ˈme.rə.ˌθɑːn]

half-marathon noun

ultramaraton főnév

ultramarathon◼◼◼ noun
[UK: ˌʊltrəmˈarəθən] [US: ˌʊltrəmˈærəθən]

You can find it in:

HungarianEnglish