Hungarian-English dictionary » madzag meaning in English

HungarianEnglish
madzag főnév

string◼◼◼ noun
[UK: strɪŋ] [US: ˈstrɪŋ]

rope◼◼◻ noun
[UK: rəʊp] [US: roʊp]

twine◼◻◻ noun
[UK: twaɪn] [US: ˈtwaɪn]

madzaggal megköt ige

string verb
[UK: strɪŋ] [US: ˈstrɪŋ]

madzaggal megkötés főnév

stringing◼◻◻ noun
[UK: ˈstrɪŋɪŋ] [US: ˈstrɪŋɪŋ]

egy darab madzag

a piece of string◼◼◼[UK: ə piːs əv strɪŋ] [US: ə ˈpiːs əv ˈstrɪŋ]

a bit of string◼◻◻[UK: ə bɪt əv strɪŋ] [US: ə ˈbɪt əv ˈstrɪŋ]

elhúzza a mézesmadzagot előtte

hold out a carrot with him[UK: həʊld ˈaʊt ə ˈkæ.rət wɪð hɪm] [US: hoʊld ˈaʊt ə ˈkæ.rət wɪθ ˈhɪm]

feltekeredik (madzag) ige

twist up (to become twisted) verb
[UK: twɪst ʌp] [US: ˈtwɪst ʌp]

mézesmadzag főnév

birdlime◼◼◼ noun
[UK: ˈbɜːd.laɪm] [US: ˈbɝːd.laɪm]

You can find it in:

HungarianEnglish