Hungarian-English dictionary »

lop meaning in English

HungarianEnglish
lop ige

steal [stole, stolen]◼◼◼ irregular verb
[UK: stiːl stəʊl ˈstəʊ.lən] [US: ˈstiːl stoʊl ˈstoʊ.lən]

sneak [sneaked, sneaked]◼◼◻ irregular verb
[UK: sniːk] [US: ˈsniːk]

pole◼◼◻ verb
[UK: pəʊl] [US: poʊl]

rob◼◼◻ verb
[UK: rɒb] [US: ˈrɑːb]

pick◼◼◻ verb
[UK: pɪk] [US: ˈpɪk]

nick◼◼◻ verb
[UK: nɪk] [US: ˈnɪk]

pull◼◼◻ verb
[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

thieve◼◻◻ verb
[UK: θiːv] [US: θiːv]

lift◼◻◻ verb
[UK: lɪft] [US: ˈlɪft]

cop◼◻◻ verb
[UK: kɒp] [US: ˈkɑːp]

heist◼◻◻ verb
[UK: haɪst] [US: ˈhaɪst]

rustle◼◻◻ verb
[UK: ˈrʌs.l̩] [US: ˈrʌs.l̩]

pinch◼◻◻ verb
[UK: pɪntʃ] [US: ˈpɪntʃ]

snoop◼◻◻ verb
[UK: snuːp] [US: ˈsnuːp]

crib◼◻◻ verb
[UK: krɪb] [US: ˈkrɪb]

filch◼◻◻ verb
[UK: fɪltʃ] [US: ˈfɪltʃ]

fork◼◻◻ verb
[UK: fɔːk] [US: ˈfɔːrk]

bone◼◻◻ verb
[UK: bəʊn] [US: ˈboʊn]

ruff verb
[UK: rʌf] [US: ˈrəf]

snaffle verb
[UK: ˈsnæf.l̩] [US: ˈsnæf.l̩]

jugg verb

steal stole stolen verb
[UK: stiːl stəʊl ˈstəʊ.lən] [US: ˈstiːl stoʊl ˈstoʊ.lən]

lop (vmit) ige

make something◼◼◼ verb
[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ]

lopakodás főnév

stealth◼◼◼ noun
[UK: stelθ] [US: ˈstelθ]

encroachment noun
[UK: ɪn.ˈkrəʊt.ʃmənt] [US: ɪnˈkro.ʊt.ʃmənt]

slink noun
[UK: slɪŋk] [US: slɪŋk]

lopakodik ige

sneak [sneaked, sneaked]◼◼◼ irregular verb
[UK: sniːk] [US: ˈsniːk]

stalk◼◼◻ verb
[UK: ˈstɔːk] [US: ˈstɔːk]

creep [crept]◼◼◻ irregular verb
[UK: kriːp] [US: ˈkriːp]

steal [stole, stolen]◼◻◻ irregular verb
[UK: stiːl stəʊl ˈstəʊ.lən] [US: ˈstiːl stoʊl ˈstoʊ.lən]

slink [slunk slunked, slunk slunked]◼◻◻ irregular verb
[UK: slɪŋk] [US: slɪŋk]

slank verb
[UK: slˈaŋk] [US: slˈæŋk]

snake along verb
[UK: sneɪk ə.ˈlɒŋ] [US: ˈsneɪk ə.ˈlɔːŋ]

lopakodik (lopakodva megy) ige

hedge◼◼◼ verb
[UK: hedʒ] [US: ˈhedʒ]

lopakodó főnév

slink noun
[UK: slɪŋk] [US: slɪŋk]

lopakodó bombázó főnév

stealth bomber◼◼◼ noun

lopakodott főnév

slunk◼◼◼ noun
[UK: slʌŋk] [US: slʌŋk]

lópáncél főnév

barding noun

Loparit-(Ce) (ásv) főnév

Loparite-(Ce) noun
[UK: lˈɒpərˌaɪt] [US: lˈɑːpərˌaɪt]

lopás főnév

theft◼◼◼ noun
[UK: θeft] [US: ˈθeft]

12

You can find it in:

HungarianEnglish