Hungarian-English dictionary »

lövöldözés meaning in English

HungarianEnglish
lövöldözés főnév

shooting [shootings]◼◼◼ noun
[UK: ˈʃuːt.ɪŋ] [US: ˈʃuːt.ɪŋ]

shootout [shootouts]◼◼◻ noun
[UK: ˈʃuː.taʊt] [US: ˈʃuː.taʊt]

gunfight (gunplay, shootout) [gunfights]◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌn.faɪt] [US: ˈɡʌn.ˌfaɪt]

fusillade◼◻◻ noun
[UK: ˌfjuː.zɪ.ˈleɪd] [US: ˈfjuː.sə.ˌled]

shooting affair noun
[UK: ˈʃuːt.ɪŋ ə.ˈfeə(r)] [US: ˈʃuːt.ɪŋ ə.ˈfer]

shooting affray noun
[UK: ˈʃuːt.ɪŋ ə.ˈfreɪ] [US: ˈʃuːt.ɪŋ ə.ˈfreɪ]

lövöldözést szerető (átv) melléknév

trigger-happy adjective
[UK: ˈtrɪ.ɡə(r) ˈhæp.i] [US: ˈtrɪ.ɡər ˈhæp.i]

You can find it in:

HungarianEnglish