Hungarian-English dictionary »

légáramlás meaning in English

HungarianEnglish
légáramlás főnév

airflow [airflows]◼◼◼ noun
[UK: ˈeə.fləʊ] [US: ˈerflo.ʊ]

convection◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈvek.ʃn̩] [US: kən.ˈvek.ʃn̩]

breeze [breezes] noun
[UK: briːz] [US: ˈbriːz]

courses [courses] noun
[UK: ˈkɔː.sɪz] [US: ˈkɔːr.səz]

draught [draughts] noun
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

rush of air noun
[UK: rʌʃ əv eə(r)] [US: ˈrəʃ əv ˈer]

légáramlásmérő főnév

air-meter noun
[UK: eə(r) ˈmiː.tə(r)] [US: ˈer ˈmiː.tər]

légáramlásos osztályozó

air classifier[UK: eə(r) ˈklæ.sɪ.faɪə(r)] [US: ˈer ˈklæ.sɪ.faɪər]

lefelé irányuló légáramlás főnév

downdraft◼◼◼ noun
[UK: ˈdaʊn.ˌdræft] [US: ˈdaʊn.ˌdræft]

downdraught noun
[UK: ˈdaʊnˈdrɑːft] [US: ˈdaʊnˈdrɑːft]

leszálló légáramlás

downtake[UK: dˈaʊnteɪk] [US: dˈaʊnteɪk]

mesterséges légáramlás

blast[UK: blɑːst] [US: ˈblæst]

vihar által okozott lefelé irányuló légáramlás

microburst

You can find it in:

HungarianEnglish