Hungarian-English dictionary »

lándzsakígyó (bothrops atrox) meaning in English

HungarianEnglish
lándzsakígyó (Bothrops atrox) főnév

lancer-snake noun
[UK: ˈlɑːn.sə(r) sneɪk] [US: ˈlæn.sər ˈsneɪk]

igazi lándzsakígyó (Bothrops atrox)

fer-de-lance [fer-de-lances] noun
[UK: ˈfɜː də lɑːns] [US: ˈfɝː ˈdiː ˈlæns]

lancer-snake[UK: ˈlɑːn.sə(r) sneɪk] [US: ˈlæn.sər ˈsneɪk]

közönséges lándzsakígyó (Bothrops atrox)

fer-de-lance [fer-de-lances] noun
[UK: ˈfɜː də lɑːns] [US: ˈfɝː ˈdiː ˈlæns]

lancer-snake[UK: ˈlɑːn.sə(r) sneɪk] [US: ˈlæn.sər ˈsneɪk]

You can find it in:

HungarianEnglish