Hungarian-English dictionary »

kutyát ráuszít valakire meaning in English

HungarianEnglish
kutyát ráuszít (valakire)

hound a dog at (somebody)[UK: haʊnd ə ɡɒd ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈhaʊnd ə ˈɡɑːd ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

set a dog on (somebody)[UK: set ə dɒɡ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈset ə ˈdɔːɡ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]