Hungarian-English dictionary »

komm meaning in English

HungarianEnglish
kommandáns főnév

commander [commanders] noun
[UK: kə.ˈmɑːn.də(r)] [US: kə.ˈmæn.dər]

kommandíroz ige

conduct [conducted, conducted, conducting, conducts] verb
[UK: kən.ˈdʌkt] [US: kən.ˈdəkt]

kommandó főnév

commando [commandos]◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɑːn.dəʊ] [US: kə.ˈmænˌdo.ʊ]

kommandós főnév

commando [commandos]◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɑːn.dəʊ] [US: kə.ˈmænˌdo.ʊ]

kommelina (Commelina) főnév

spiderwort noun

kommemoráció főnév

commemorative prayer noun
[UK: kə.ˈme.mə.rə.tɪv preə(r)] [US: kə.ˈmem.rə.tɪv ˈprer]

kommendáns főnév

commandant◼◼◻ noun
[UK: ˌkɒ.mən.ˈdænt] [US: ˌkɑː.mən.ˈdɑːnt]

kommendátor főnév

commander [commanders]◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɑːn.də(r)] [US: kə.ˈmæn.dər]

kommentál ige

comment [commented, commented, commenting, comments]◼◼◼ verb
[UK: ˈkɒ.ment] [US: ˈkɑː.ment]

commentate [commentated, commentated, commentating, commentates]◼◻◻ verb
[UK: ˈkɒ.mən.teɪt] [US: ˈkɒ.mən.teɪt]

gloss [glossed, glossed, glossing, glosses] verb
[UK: ɡlɒs] [US: ˈɡlɒs]

kommentálás főnév

commentation noun
[UK: ˌkɒ.mən.ˈteɪ.ʃən] [US: ˌkɒ.mən.ˈteɪ.ʃən]

kommentár főnév

comment [comments]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒ.ment] [US: ˈkɑː.ment]

commentary [commentaries]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒ.mən.tri] [US: ˈkɑː.mən.ˌte.ri]

annotation [annotations] noun
[UK: ˌæ.nəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæno.ʊ.ˈteɪʃ.n̩]

adversaria noun
[UK: ˌadvəsˈeəriə] [US: ˌædvɚsˈeriə]

gloss [glosses] noun
[UK: ɡlɒs] [US: ˈɡlɒs]

kommentátor főnév

commentator [commentators]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒ.mən.teɪ.tə(r)] [US: ˈkɑː.mən.ˌte.tər]

annotator [annotators] noun
[UK: ˈænəʊteɪtə ] [US: ˈænəˌteɪtər ]

glossarist noun
[UK: ˈglɒsərrɪst ] [US: ˈglɔsərɪst ]

glossator noun
[UK: ɡləsˈeɪtə] [US: ɡlɔsˈeɪɾɚ]

glossist noun
[UK: ˈglɒsɪst ] [US: ˈglɔsɪst ]

noter noun
[UK: ˈnəʊtə ] [US: ˈnoʊtər ]

scholiast [scholiasts] noun
[UK: ˈskɒ.lɪ.əst] [US: ˈskɒ.lɪ.əst]

kommentátorként működik ige

commentate [commentated, commentated, commentating, commentates] verb
[UK: ˈkɒ.mən.teɪt] [US: ˈkɒ.mən.teɪt]

kommenzalizmus főnév

commensalism [commensalisms] noun
[UK: kəmˈensəlˌɪzəm] [US: kəmˈensəlˌɪzəm]

kommerciális melléknév

mercantile adjective
[UK: ˈmɜːk.ən.taɪl] [US: ˈmɝːk.ən.ˌtaɪl]

kommisszura (commissura) főnév

commissure [commissures] noun
[UK: kəmˈɪʃə] [US: kəmˈɪʃɚ]

kommisszurális melléknév

commissural adjective
[UK: kəmˈɪʃərəl] [US: kəmˈɪʃɚrəl]

kommoditás főnév

commodity [commodities] noun
[UK: kə.ˈmɒ.dɪ.ti] [US: kə.ˈmɑː.də.ti]

kommuna főnév

commune [communes]◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmjuːn] [US: ˈkɑː.mjuːn]

kommuna lakója főnév

communard noun
[UK: ˈkɒ.mjʊ.nɑːd] [US: ˈkɑː.mjʊ.ˌnɑːrd]

kommuna tagja főnév

communard noun
[UK: ˈkɒ.mjʊ.nɑːd] [US: ˈkɑː.mjʊ.ˌnɑːrd]

kommunális melléknév

communal◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɒ.mjʊn.l̩] [US: kə.ˈmjuːn.l̩]

kommunális létesítmények

public utilities[UK: ˈpʌ.blɪk juː.ˈtɪ.lɪ.tɪz] [US: ˈpʌ.blɪk juː.ˈtɪ.lə.tiz]

kommunikáció főnév

communication [communications]◼◼◼ noun
[UK: kə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: kə.ˌmjuː.nəˈk.eɪʃ.n̩]

interaction [interactions]◼◻◻ noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈræk.ʃn̩] [US: ˌɪn.tə.ˈræk.ʃn̩]

kommunikációelmélet főnév

communication theory [communication theories] noun
[UK: kə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩ ˈθɪə.ri] [US: kə.ˌmjuː.nəˈk.eɪʃ.n̩ ˈθɪ.ri]

kommunikációs melléknév

communicational adjective

kommunikációs adat kapu

communications line port[UK: kə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩z laɪn pɔːt] [US: kə.ˌmjuː.nəˈk.eɪʃ.n̩z ˈlaɪn ˈpɔːrt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish