Hungarian-English dictionary »

kivonás meaning in English

HungarianEnglish
kivonás főnév

extraction [extractions]◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈstræk.ʃn̩] [US: ɪk.ˈstræk.ʃn̩]

subtraction [subtractions]◼◼◻ noun
[UK: sʌbstrˈakʃən] [US: sʌbstrˈækʃən]

deduction [deductions]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈdʌk.ʃn̩] [US: də.ˈdək.ʃn̩]

abstraction [abstractions]◼◻◻ noun
[UK: æb.ˈstræk.ʃn̩] [US: æb.ˈstræk.ʃn̩]

pulling out◼◻◻ noun
[UK: ˈpʊl.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈpʊl.ɪŋ ˈaʊt]

recovery [recoveries] noun
[UK: rɪˈk.ʌ.və.ri] [US: rɪˈk.ʌ.vri]

disinvestment [disinvestments] noun
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈvest.mənt] [US: ˌdɪ.ˌsɪn.ˈvest.mənt]

eduction noun
[UK: iː.ˈdʌk.ʃən] [US: ɪ.ˈdʌk.ʃən]

phaseout noun
[UK: ˈfeɪ.ˌzɑːwt] [US: ˈfeɪ.ˌzɑːwt]

withdrawment noun
[UK: wɪðˈdrɔːmənt ] [US: wɪðˈdrɔmənt ]

kivonás (csapaté) főnév

withdrawal [withdrawals]◼◼◼ noun
[UK: wɪð.ˈdrɔːr.əl] [US: wɪð.ˈdrɔː.əl]

kivonás (katonai alakulatoké) főnév

pull-out noun
[UK: pʊl ˈaʊt] [US: ˈpʊl ˈaʊt]

kivonás (számé)

subtraction [subtractions]◼◼◼ noun
[UK: səb.ˈtræk.ʃn̩] [US: səb.ˈtræk.ʃn̩]

subtracting◼◼◻[UK: səb.ˈtrækt.ɪŋ] [US: səb.ˈtrækt.ɪŋ]

kivonásjel (-) főnév

minus sign [minus signs]◼◼◼ noun
[UK: ˈmaɪ.nəs saɪn] [US: ˈmaɪ.nəs ˈsaɪn]

fokozatos kivonás

graduated withdrawal[UK: ˈɡræ.dʒʊeɪ.tɪd wɪð.ˈdrɔːr.əl] [US: ˈɡræ.dʒuː.ˌe.təd wɪð.ˈdrɔː.əl]

hamukivonás főnév

de-ashing noun
[UK: də] [US: ˈdiː]

harcból kivonás melléknév

disengaging adjective

oxigénkivonás főnév

deoxidation noun
[UK: diːˌɒksɪdˈeɪʃən] [US: diːˌɑːksɪdˈeɪʃən]

deoxidization noun
[UK: diːˌɒksɪdaɪzˈeɪʃən] [US: diːˌɑːksɪdᵻzˈeɪʃən]

pénz kivonása a forgalomból

withdrawal of money from circulation[UK: wɪð.ˈdrɔːr.əl əv ˈmʌ.ni frəm ˌsɜː.kjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: wɪð.ˈdrɔː.əl əv ˈmʌ.ni frəm ˈsɝː.kjə.ˌleʃ.n̩]

pénzfajta kivonása a forgalomból főnév

demonetization [demonetizations] noun
[UK: di:.ˌmʌ.nɪ.taɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: di:.ˌmʌ.nɪ.taɪ.ˈzeɪʃ.n̩]

tőkekivonás főnév

disinvestment [disinvestments]◼◼◼ noun
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈvest.mənt] [US: ˌdɪ.ˌsɪn.ˈvest.mənt]

You can find it in:

HungarianEnglish