Hungarian-English dictionary »

kisfilm meaning in English

HungarianEnglish
kisfilm főnév

short [shorts]◼◼◼ noun
[UK: ʃɔːt] [US: ˈʃɔːrt]

miniature film noun
[UK: ˈmɪ.nɪ.tʃə(r) fɪlm] [US: ˈmɪ.niə.ˌtʃʊr ˈfɪlm]

kisfilmes fényképezőgép

miniature camera[UK: ˈmɪ.nɪ.tʃə(r) ˈkæ.mə.rə] [US: ˈmɪ.niə.ˌtʃʊr ˈkæ.mə.rə]

azonos témájú önálló kisfilmekből álló film főnév

omnibus film noun
[UK: ˈɒm.nɪ.bəs fɪlm] [US: ˈɑːm.nə.bəs ˈfɪlm]

You can find it in:

HungarianEnglish