Hungarian-English dictionary »

kidolgoz meaning in English

HungarianEnglish
kidolgoz

work [worked, worked, working, works]◼◼◼ verb
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

work out◼◼◻ verb
[UK: ˈwɜːk ˈaʊt] [US: ˈwɝːk ˈaʊt]

elaborate [elaborated, elaborated, elaborating, elaborates]◼◼◻ verb
[UK: ɪ.ˈlæ.bə.reɪt] [US: ə.ˈlæ.brət]

work up [work ups]◼◼◻ noun
[UK: ˈwɜːk ʌp] [US: ˈwɝːk ʌp]

process [processed, processed, processing, processes]◼◻◻ verb
[UK: ˈprəʊ.ses] [US: ˈproʊ.ses]

calculate [calculated, calculated, calculating, calculates]◼◻◻ verb
[UK: ˈkæl.kjʊ.leɪt] [US: ˈkæl.kjə.ˌlet]

expand [expanded, expanded, expanding, expands]◼◻◻ verb
[UK: ɪk.ˈspænd] [US: ɪk.ˈspænd]

get up◼◻◻ verb
[UK: ˈɡet ʌp] [US: ˈɡet ʌp]

labor [labored, labored, laboring, labors] verb
[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

map out verb
[UK: mæp ˈaʊt] [US: ˈmæp ˈaʊt]

mature [matured, matured, maturing, matures] verb
[UK: mə.ˈtjʊə(r)] [US: mə.ˈtʃʊr]

set out verb
[UK: set ˈaʊt] [US: ˈset ˈaʊt]

write up verb
[UK: ˈraɪt ʌp] [US: ˈraɪt ʌp]

kidolgoz ige
GB

labour [laboured, laboured, labouring, labours] verb
[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

kidolgoz

shapen verb
[UK: ˈʃeɪ.pən] [US: ˈʃeɪ.pən]

work-out [work-outs] noun
[UK: ˈwɜːk ˈaʊt] [US: ˈwɝːk ˈaʊt]

kidolgoz (felületet) ige

finish [finished, finished, finishing, finishes]◼◼◼ verb
[UK: ˈfɪ.nɪʃ] [US: ˈfɪ.nɪʃ]

kidolgozás főnév

development [developments]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈve.ləp.mənt] [US: dɪ.ˈve.ləp.mənt]

workmanship◼◼◻ noun
[UK: ˈwɜːk.mən.ʃɪp] [US: ˈwɝːk.mən.ʃɪp]

devising◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈvaɪz.ɪŋ] [US: dɪ.ˈvaɪz.ɪŋ]

finishing◼◼◻ noun
[UK: ˈfɪ.nɪʃ.ɪŋ] [US: ˈfɪ.nɪʃ.ɪŋ]

shaping◼◼◻ noun
[UK: ˈʃeɪp.ɪŋ] [US: ˈʃeɪp.ɪŋ]

elaboration [elaborations]◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˌlæ.bə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌlæ.bə.ˈreɪʃ.n̩]

get-up noun
[UK: ˈɡet ʌp] [US: ˈɡet ʌp]

getting up noun
[UK: ˈɡet.ɪŋ ʌp] [US: ˈɡet.ɪŋ ʌp]

tumbling noun
[UK: ˈtʌm.bl̩ɪŋ] [US: ˈtʌm.bl̩ɪŋ]

working-out noun
[UK: ˈwɜːk.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈwɝːk.ɪŋ ˈaʊt]

kidolgozási érték GB

labour content[UK: ˈleɪb.ə(r) kən.ˈtent] [US: ˈleɪb.r̩ ˈkɑːn.tent]

kidolgozatlan melléknév

unfinished◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈfɪ.nɪʃt] [US: ʌn.ˈfɪ.nɪʃt]

inelaborate adjective
[UK: ˌɪ.nɪ.ˈlæ.bə.rɪt] [US: ˌɪ.nɪ.ˈlæ.bə.rɪt]

rude [ruder, rudest] adjective
[UK: ruːd] [US: ˈruːd]

kidolgozatlan kezű melléknév

soft-handed adjective
[UK: sɒft ˈhæn.dɪd] [US: ˈsɑːft ˈhæn.dəd]

kidolgozatlanság főnév

rudity noun
[UK: rˈuːdɪti] [US: rˈuːdɪɾi]

kidolgozatlanul melléknév

in the rough adjective
[UK: ɪn ðə rʌf] [US: ɪn ðə ˈrəf]

kidolgozott melléknév

elaborated◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈlæ.bə.reɪ.tɪd] [US: ə.ˈlæ.bə.re.təd]

detailed◼◼◻ adjective
[UK: ˈdiː.teɪld] [US: də.ˈteɪld]

sophisticated◼◻◻ adjective
[UK: sə.ˈfɪ.stɪk.eɪ.tɪd] [US: sə.ˈfɪ.stɪˌk.e.təd]

intricate◼◻◻ adjective
[UK: ˈɪn.trɪkət] [US: ˈɪn.trəkət]

drawn up◼◻◻ adjective

finished◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɪ.nɪʃt] [US: ˈfɪ.nɪʃt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish