Hungarian-English dictionary » ken meaning in English

HungarianEnglish
ken ige

smear◼◼◼ verb
[UK: smɪə(r)] [US: ˈsmɪr]

grease◼◼◼ verb
[UK: ɡriːs] [US: ˈɡriːs]

oil◼◼◻ verb
[UK: ɔɪl] [US: ˌɔɪl]

lubricate◼◼◻ verb
[UK: ˈluː.brɪk.eɪt] [US: ˈluː.brɪˌket]

slush◼◼◻ verb
[UK: slʌʃ] [US: sˈləʃ]

salve◼◻◻ verb
[UK: sælv] [US: ˈsɑːv]

(meg)ken ige

lubricate verb
[UK: ˈluː.brɪk.eɪt] [US: ˈluː.brɪˌket]

kén főnév

sulfur◼◼◼ noun
[UK: ˈsəl.fə(r)] [US: ˈsəl.fər]

Sulfur (S)◼◼◼ noun
[UK: ˈsəl.fə(r)] [US: ˈsəl.fər]

sulphur◼◼◻ noun
[UK: ˈsʌl.fə(r)] [US: ˈsʌl.fər]

kén melléknév

sulphuric◼◼◻ adjective
[UK: sʌl.ˈfjʊ.rɪk] [US: sʌl.ˈfjʊ.rɪk]

ken (átv) ige

graft◼◼◼ verb
[UK: ɡrɑːft] [US: ˈɡræft]

kén-dioxid főnév

sulphur dioxide noun
[UK: ˈsʌl.fə(r) daɪ.ˈɒk.saɪd] [US: ˈsʌl.fər daˈjɑːk.ˌsaɪd]

kén-hidrogén (Hydrogenium sulphidum) főnév
GB

hydrogen sulphide noun
[UK: ˈhaɪ.drə.dʒən ˈsʌl.faɪd] [US: ˈhaɪ.drə.dʒən ˈsʌl.faɪd]

kén-trioxid

sulfur trioxide[UK: ˈsəl.fə(r)] [US: ˈsəl.fər]

kenáf

ambary[UK: ˈambəri] [US: ˈæmbɚri]

kenáf (Hibiscus cannabinus) főnév

kenaf◼◼◼ noun
[UK: ˈke.næf] [US: ˈke.næf]

sida noun
[UK: sˈiːdə] [US: sˈiːdə]

Kenai Fjords Nemzeti Park főnév

Kenai Fjords National Park noun
[UK: kˈenaɪ fɪˈɔːdz nˈaʃənəl pˈɑːk] [US: kˈenaɪ fɪˈoːrdz nˈæʃənəl pˈɑːrk]

kénbánya főnév

sulphur mine noun
[UK: ˈsʌl.fə(r) maɪn] [US: ˈsʌl.fər ˈmaɪn]

kence főnév

daub noun
[UK: dɔːb] [US: ˈdɒb]

kencelemosó főnév

varnish-remover noun
[UK: ˈvɑː.nɪʃ rɪ.ˈmuː.və(r)] [US: ˈvɑːr.nɪʃ rə.ˈmuː.vər]

kencézés főnév

varnishing noun
[UK: ˈvɑː.nɪʃ.ɪŋ] [US: ˈvɑːr.nɪʃ.ɪŋ]

Kend a hajadra!

Curl your hair with it![UK: kɜːl jɔː(r) heə(r) wɪð ɪt] [US: ˈkɝːl ˈjɔːr ˈher wɪθ ˈɪt]

kender főnév

hemp◼◼◼ noun
[UK: hemp] [US: ˈhemp]

kender…

hempen[UK: ˈhem.pən] [US: ˈhem.pən]

kender (Cannabis indica, Cannabis sativa forma indica) főnév

cannabis◼◼◼ noun
[UK: ˈkæ.nə.bɪs] [US: ˈkæ.nə.bəs]

kender szárító kemence

hemp-kiln[UK: hemp kɪln] [US: ˈhemp ˈkɪln]

kender-mentes

hemp-free

kenderáztatás főnév

retting noun
[UK: ˈret.ɪŋ] [US: ˈret.ɪŋ]

kenderáztató főnév

retting-ground noun
[UK: ˈret.ɪŋ ɡraʊnd] [US: ˈret.ɪŋ ˈɡraʊnd]

retting-pit noun
[UK: ˈret.ɪŋ pɪt] [US: ˈret.ɪŋ ˈpɪt]

kenderáztató hely főnév

rettery noun
[UK: ˈre.tə.rɪ] [US: ˈre.tə.rɪ]

kenderáztató személy főnév

retter noun
[UK: ˈre.tə(r)] [US: ˈre.tər]

kenderből lévő melléknév

hempen adjective
[UK: ˈhem.pən] [US: ˈhem.pən]

kenderből való melléknév

hempen adjective
[UK: ˈhem.pən] [US: ˈhem.pən]

kenderföld főnév

hemp-field noun
[UK: hemp fiːld] [US: ˈhemp ˈfiːld]

kenderfonat főnév

sennit noun
[UK: ˈse.nɪt] [US: ˈse.nɪt]

kendergerebenező főnév

hemp-dresser noun
[UK: hemp ˈdre.sə(r)] [US: ˈhemp ˈdre.sər]

kendergerebenező gép

hemp-comb[UK: hemp kəʊm] [US: ˈhemp ˈkoʊm]

12

You can find it in:

HungarianEnglish