Hungarian-English dictionary »

kedden meaning in English

HungarianEnglish
kedden

on tuesday◼◼◼[UK: ɒn ˈtjuːz.di] [US: ɑːn ˈtuːz.di]

kedden este

tuesday evening◼◼◼[UK: ˈtjuːz.di ˈiːv.n̩.ɪŋ] [US: ˈtuːz.di ˈiːv.n̩.ɪŋ]

kedden reggel

tuesday morning◼◼◼[UK: ˈtjuːz.di ˈmɔːn.ɪŋ] [US: ˈtuːz.di ˈmɔːrn.ɪŋ]

keddenként főnév

every Tuesday◼◼◼ noun
[UK: ˈev.ri ˈtjuːz.di] [US: ˈev.ri ˈtuːz.di]

borjúnyúzó kiskedden (átv)

tomorrow never come[UK: tə.ˈmɒ.rəʊ ˈne.və(r) kʌm] [US: tə.ˈmɑːˌro.ʊ ˈne.vər ˈkəm]

holnapután kiskedden

at latter Lammas[UK: ət ˈlæ.tə(r) ˈlæ.məs] [US: ət ˈlæ.tər ˈlæ.məs]

in the season of latter lammas[UK: ɪn ðə ˈsiːz.n̩ əv ˈlæ.tə(r) ˈlæ.məs] [US: ɪn ðə ˈsiːz.n̩ əv ˈlæ.tər ˈlæ.məs]

holnapután kiskedden (átv)

tomorrow come never[UK: tə.ˈmɒ.rəʊ kʌm ˈne.və(r)] [US: tə.ˈmɑːˌro.ʊ ˈkəm ˈne.vər]

when pigs fly[UK: wen pɪɡz flaɪ] [US: hwen ˈpɪɡz ˈflaɪ]

when the pigs begin to fly[UK: wen ðə pɪɡz bɪ.ˈɡɪn tuː flaɪ] [US: hwen ðə ˈpɪɡz bɪ.ˈɡɪn ˈtuː ˈflaɪ]

minden kedden

every Tuesday◼◼◼[UK: ˈev.ri ˈtjuːz.di] [US: ˈev.ri ˈtuːz.di]

múlt kedden

last tuesday◼◼◼[UK: lɑːst ˈtjuːz.di] [US: ˈlæst ˈtuːz.di]

You can find it in:

HungarianEnglish