Hungarian-English dictionary » közlés meaning in English

HungarianEnglish
közlés főnév

communication◼◼◼ noun
[UK: kə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: kə.ˌmjuː.nəˈk.eɪʃ.n̩]

disclosure◼◼◼ noun
[UK: dɪs.ˈkləʊ.ʒə(r)] [US: dɪsˈklo.ʊ.ʒə(r)]

notification◼◼◼ noun
[UK: ˌnəʊ.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌnoʊ.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩]

account◼◻◻ noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

message◼◻◻ noun
[UK: ˈme.sɪdʒ] [US: ˈme.sədʒ]

notice◼◻◻ noun
[UK: ˈnəʊ.tɪs] [US: ˈnoʊ.tɪs]

statement◼◻◻ noun
[UK: ˈsteɪt.mənt] [US: ˈsteɪt.mənt]

advertising noun
[UK: ˈæd.və.taɪz.ɪŋ] [US: ˈæd.vər.ˌtaɪz.ɪŋ]

conveyance noun
[UK: kən.ˈveɪəns] [US: kən.ˈveɪəns]

enouncement noun
[UK: ɪnˈaʊnsmənt] [US: ɪnˈaʊnsmənt]

imparation noun
[UK: ɪmpərˈeɪʃən] [US: ɪmpərˈeɪʃən]

impartment noun
[UK: ɪmˈpɑːtmənt ] [US: ɪmˈpɑrtmənt ]

insertion noun
[UK: ɪn.ˈsɜːʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˈsɝː.ʃn̩]

intimation noun
[UK: ˌɪn.tɪ.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.tə.ˈmeɪʃ.n̩]

közlésre alkalmatlan

unfit for publication[UK: ˌʌn.ˈfɪt fɔː(r) ˌpʌ.blɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ən.ˈfɪt ˈfɔːr ˌpʌ.blɪˈk.eɪʃ.n̩]

adatközlés főnév

publication of data noun

bizalmas közlés

confidence noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns] [US: ˈkɑːn.fə.dəns]

low-down adjective
[UK: ləʊ daʊn] [US: ˈloʊ ˈdaʊn]

off-the-record[UK: ɒf ðə rɪˈk.ɔːd] [US: ˈɒf ðə rəˈk.ɔːrd]

whisper noun
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

bolygóközi hírközlés

satellite communication[UK: ˈsæ.tə.laɪt kə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˈsæ.tə.ˌlaɪt kə.ˌmjuː.nəˈk.eɪʃ.n̩]

bírói közbeszóló végzés (fontos okok közlésére) GB

a writ of scire facias[UK: ə ˈrɪt əv ˈsaɪr ˈfeɪ.ʃəz] [US: ə ˈrɪt əv ˈsaɪr ˈfeɪ.ʃəz]

eszközlés főnév

carrying out noun

feltűnő formában közlés főnév

head-lining◼◻◻ noun
[UK: hed ˈlaɪn.ɪŋ] [US: ˈhed ˈlaɪn.ɪŋ]

folyóiratokban való közlés joga

magazine rights[UK: ˌmæ.ɡə.ˈziːn raɪts] [US: ˈmæ.ɡə.ˌzin ˈraɪts]

folyóiratokban való leközlés joga

magazine rights[UK: ˌmæ.ɡə.ˈziːn raɪts] [US: ˈmæ.ɡə.ˌzin ˈraɪts]

hasábjaikban való szíves leközlésre

for favour of publication in your columns[UK: fɔː(r) ˈfeɪ.və(r) əv ˌpʌ.blɪˈk.eɪʃ.n̩ ɪn jɔː(r) ˈkɒ.ləmz] [US: ˈfɔːr ˈfeɪ.vər əv ˌpʌ.blɪˈk.eɪʃ.n̩ ɪn ˈjɔːr ˈkɑː.ləmz]

helyzet közlése főnév

showdown noun
[UK: ˈʃəʊ.daʊn] [US: ˈʃoʊ.daʊn]

híranyagközlés főnév

dispatch noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ]

hírközlés főnév

communication◼◼◼ noun
[UK: kə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: kə.ˌmjuː.nəˈk.eɪʃ.n̩]

hírközlés műsz főnév

telecommunications◼◻◻ noun

hírközlés főnév

communication of information noun
[UK: kə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩ əv ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: kə.ˌmjuː.nəˈk.eɪʃ.n̩ əv ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

newscast noun
[UK: ˈnjuːzk.ɑːst] [US: ˈnuːzˌkæst]

hírközlési statisztika

telecommunication statistics[UK: ˌte.lɪk.ə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩ stə.ˈtɪ.stɪks] [US: ˌte.lək.ə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩ stə.ˈtɪ.stɪks]

közlés főnév

convection noun
[UK: kən.ˈvek.ʃn̩] [US: kən.ˈvek.ʃn̩]

levonás eszközlése után

after allowing for[UK: ˈɑːf.tə(r) ə.ˈlaʊ.ɪŋ fɔː(r)] [US: ˈæf.tər ə.ˈlaʊ.ɪŋ ˈfɔːr]

megismétel (közlést) ige

redeliver verb
[UK: ˌriːdɪˈlɪvə ] [US: ˌridɪˈlɪvər ]

mindenfélére vonatkozó közlések főnév

omniana noun
[UK: ˌɒmnɪˈɑːnə] [US: ˌɑːmnɪˈɑːnə]

műsorközlés főnév

diffusion noun
[UK: dɪ.ˈfjuːʒ.n̩] [US: də.ˈfjuːʒ.n̩]

Nemzetközi Távközlési Egyesület

International Telecommunication Union (ITU)[UK: ˌɪnt.ə.ˈnæʃ.n̩.əl ˌte.lɪk.ə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩ ˈjuː.nɪən] [US: ˌɪnt.r̩.ˈnæʃ.n̩.əl ˌte.lək.ə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩ ˈjuː.njən]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies