Hungarian-English dictionary »

jupiter-szakáll (anthyllis barba jovis) meaning in English

HungarianEnglish
Jupiter-szakáll (Anthyllis barba Jovis) főnév

Jupiter's beard (kidney vetch) noun
[UK: ˈdʒuː.pə.tərz bɪəd] [US: ˈdʒuː.pə.tərz ˈbɪrd]

You can find it in:

HungarianEnglish