Hungarian-English dictionary »

jancsi meaning in English

HungarianEnglish
Jancsi főnév

Hansel [Hansels]◼◼◼ noun
[UK: ˈhæn.səl] [US: ˈhæn.səl]

Jack◼◼◼ noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

Johnny [Johnnies]◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒɒ.ni] [US: ˈdʒɑː.ni]

Jancsi és Juliska

Hansel and Gretel◼◼◼[UK: ˈhæn.səl ənd ˈɡre.təl] [US: ˈhæn.səl ænd ˈɡre.təl]

jancsiszeg

stud [studded, studded, studding, studs]◼◼◼ verb
[UK: stʌd] [US: ˈstəd]

hobnail [hobnails] noun
[UK: ˈhɒb.neɪl] [US: ˈhɑːb.ˌnel]

jancsiszeg (átv) főnév

hob noun
[UK: hɒb] [US: ˈhɑːb]

jancsiszeg (bakancstalpé) főnév

steel-point noun
[UK: stiːl pɔɪnt] [US: ˈstiːl ˈpɔɪnt]

a fiú a Hansel és Gretel tündérmesében (Jancsi)

the boy in the fairy tale Hansel and Gretel[UK: ðə ˌbɔɪ ɪn ðə ˈfeə.ri teɪl ˈhæn.səl ənd ˈɡre.təl] [US: ðə ˌbɔɪ ɪn ðə ˈfe.ri ˈteɪl ˈhæn.səl ænd ˈɡre.təl]

dűljfeljancsi melléknév

tumble-over adjective
[UK: ˈtʌm.bl̩ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtʌm.bl̩ ˈoʊv.r̩]

kacagójancsi melléknév

laughing kookaburra adjective
[UK: ˈlɑːf.ɪŋ ˈkʊk.ə.bʌ.rə] [US: ˈlæf.ɪŋ ˈkʊk.ə.bʌ.rə]

keljfeljancsi főnév

tumble-over noun
[UK: ˈtʌm.bl̩ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtʌm.bl̩ ˈoʊv.r̩]

tumble-up noun
[UK: ˈtʌm.bl̩ ʌp] [US: ˈtʌm.bl̩ ʌp]

paprikajancsi főnév

punch [punches]◼◼◼ noun
[UK: pʌntʃ] [US: ˈpəntʃ]

clown [clowns]◼◼◻ noun
[UK: klaʊn] [US: ˈklaʊn]

harlequin [harlequins]◼◼◻ noun
[UK: ˈhɑː.lɪ.kwɪn] [US: ˈhɑːr.lə.kwən]

merry-Andrew◼◻◻ noun
[UK: ˈme.ri ˈæn.druː] [US: ˈme.ri ˈæn.druː]

Jack-pudding noun
[UK: dʒæk ˈpʊd.ɪŋ] [US: ˈdʒæk ˈpʊd.ɪŋ]

pickle-herring noun
[UK: ˈpɪk.l̩ ˈher.ɪŋ] [US: ˈpɪk.l̩ ˈher.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish