Hungarian-English dictionary »

jön meaning in English

HungarianEnglish
jön

come [came, come, coming, comes]◼◼◼ irregular verb
[UK: kʌm keɪm kʌm] [US: ˈkəm ˈkeɪm ˈkəm]

come on verb
[UK: kʌm ɒn] [US: ˈkəm ɑːn]

come to verb
[UK: kʌm tuː] [US: ˈkəm ˈtuː]

comes [comites] noun
[UK: kʌmz] [US: ˈkəmz]

jön a dagály

the tide is coming up[UK: ðə taɪd ɪz ˈkʌm.ɪŋ ʌp] [US: ðə ˈtaɪd ˈɪz ˈkʌm.ɪŋ ʌp]

jön ajtót nyitni

answer the door[UK: ˈɑːn.sə(r) ðə dɔː(r)] [US: ˈæn.sər ðə ˈdɔːr]

jön eggyel

owe someone one[UK: əʊ ˈsʌm.wʌn wʌn] [US: ˈoʊ ˈsʌˌm.wən wʌn]

Jön már az ételünk?

Is our meal on its way?[UK: ɪz ˈaʊə(r) miːl ɒn ɪts ˈweɪ] [US: ˈɪz ˈaʊər ˈmiːl ɑːn ˈɪts ˈweɪ]

jön valahonnan ige

come from◼◼◼ verb
[UK: kʌm frəm] [US: ˈkəm frəm]

jön vhonnan

come from[UK: kʌm frəm] [US: ˈkəm frəm]

jön vhova

been[UK: biːn] [US: ˈbɪn]

jön-megy ige

ambulate [ambulated, ambulated, ambulating, ambulates] verb
[UK: ˈæm.bju.leɪt] [US: ˈæm.bju.leɪt]

come and go verb
[UK: kʌm ənd ɡəʊ] [US: ˈkəm ænd ˈɡoʊ]

fiddle about verb
[UK: ˈfɪd.l̩ ə.ˈbaʊt] [US: ˈfɪd.l̩ ə.ˈbaʊt]

fidget [fidgeted, fidgeted, fidgeting, fidgets] verb
[UK: ˈfɪ.dʒɪt] [US: ˈfɪ.dʒət]

get about verb
[UK: ˈɡet ə.ˈbaʊt] [US: ˈɡet ə.ˈbaʊt]

get around verb
[UK: ˈɡet ə.ˈraʊnd] [US: ˈɡet ə.ˈraʊnd]

stir about verb
[UK: stɜː(r) ə.ˈbaʊt] [US: ˈstɝː ə.ˈbaʊt]

trapes [trape, traipse] irregular verb
[UK: treɪps] [US: treɪps]

a dolgok majd rendbe jönnek

things will straighten out[UK: ˈθɪŋz wɪl ˈstreɪt.n̩ ˈaʊt] [US: ˈθɪŋz wɪl ˈstreɪt.n̩ ˈaʊt]

a kötegelés befejeződjön

terminate batch job[UK: ˈtɜː.mɪ.neɪt bætʃ dʒɒb] [US: ˈtɝː.mə.ˌnet ˈbætʃ ˈdʒɑːb]

aki előbb jön, előbb eszik

first come first served[UK: ˈfɜːst kʌm ˈfɜːst sɜːvd] [US: ˈfɝːst ˈkəm ˈfɝːst ˈsɝːvd]

aki jön főnév

comer [comers] noun
[UK: ˈkʌ.mə(r)] [US: ˈkʌ.mər]

alkalmatlan időpontban jön

come at the wrong time[UK: kʌm ət ðə rɒŋ ˈtaɪm] [US: ˈkəm ət ðə ˈrɒŋ ˈtaɪm]

anyagilag rendbe jön ige

recuperate [recuperated, recuperated, recuperating, recuperates] verb
[UK: rɪˈk.uː.pə.reɪt] [US: rɪˈk.uː.pə.ˌret]

anélkül, hogy a sodrából kijönne határozószó

imperturbably adverb
[UK: ˌɪm.pə.ˈtɜː.bə.bli] [US: ˌɪm.pə.ˈtɝː.bə.bli]

anélkül hogy zavarba jönne melléknév

unabashed adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈbæʃt] [US: ˌʌ.nə.ˈbæʃt]

az arckép a közelébe sem jön az eredetinek (átv)

the portrait does not come near the original[UK: ðə ˈpɔː.trɪt dʌz nɒt kʌm nɪə(r) ðə ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl] [US: ðə ˈpɔːr.trət ˈdəz ˈnɑːt ˈkəm ˈnɪr ðə ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl]

az elérhetetlen után őrjöngve vágyódó főnév

nympholept noun
[UK: nˈɪmphəʊlˌept] [US: nˈɪmphoʊlˌept]

az elérhetetlen utáni őrjöngő vágy főnév

nympholepsy noun
[UK: nˈɪmphəʊlˌepsi] [US: nˈɪmphoʊlˌepsi]

az igazság napfényre jön

truth will out[UK: truːθ wɪl ˈaʊt] [US: ˈtruːθ wɪl ˈaʊt]

azt mondja, azonnal lejön

he says he will be right down[UK: hiː ˈsez hiː wɪl bi raɪt daʊn] [US: ˈhiː ˈsez ˈhiː wɪl bi ˈraɪt ˈdaʊn]

azt mondja, rögtön lejön

he says he will be right down[UK: hiː ˈsez hiː wɪl bi raɪt daʊn] [US: ˈhiː ˈsez ˈhiː wɪl bi ˈraɪt ˈdaʊn]

bejön

enter [entered, entered, entering, enters]◼◼◼ verb
[UK: ˈen.tə(r)] [US: ˈen.tər]

come in[UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

come off (to succeed)[UK: kʌm ɒf] [US: ˈkəm ˈɒf]

step in[UK: step ɪn] [US: ˈstep ɪn]

bejön (átv) ige

be liked verb
[UK: bi ˈlaɪkt] [US: bi ˈlaɪkt]

bejön az állomásra (busz)

enter the station[UK: ˈen.tə(r) ðə ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈen.tər ðə ˈsteɪʃ.n̩]

bejön az állomásra (vonat)

enter the station[UK: ˈen.tə(r) ðə ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈen.tər ðə ˈsteɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish