Hungarian-English dictionary »

izgalom meaning in English

HungarianEnglish
izgalom főnév

excitement [excitements]◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈsaɪt.mənt] [US: ɪk.ˈsaɪt.mənt]

thrill [thrills]◼◼◼ noun
[UK: θrɪl] [US: ˈθrɪl]

tension [tensions]◼◼◻ noun
[UK: ˈten.ʃn̩] [US: ˈten.ʃn̩]

emotion [emotions]◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈməʊʃ.n̩] [US: ɪˈmo.ʊʃ.n̩]

upset [upsets]◼◻◻ noun
[UK: ˌʌp.ˈset] [US: əp.ˈset]

flutter [flutters]◼◻◻ noun
[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

stir [stirs]◼◻◻ noun
[UK: stɜː(r)] [US: ˈstɝː]

agitation [agitations]◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.dʒɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæ.dʒə.ˈteɪʃ.n̩]

fever [fevers]◼◻◻ noun
[UK: ˈfiː.və(r)] [US: ˈfiː.vər]

furore◼◻◻ noun
[UK: fjʊ.ˈrɔː.ri] [US: fjʊ.ˈrɔː.ri]

trepidation [trepidations]◼◻◻ noun
[UK: ˌtre.pɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌtre.pə.ˈdeɪʃ.n̩]

excitation [excitations]◼◻◻ noun
[UK: ˌek.saɪ.ˈteɪ.ʃən] [US: ˌek.saɪ.ˈteɪ.ʃən]

flap [flaps]◼◻◻ noun
[UK: flæp] [US: ˈflæp]

flurry [flurries]◼◻◻ noun
[UK: ˈflʌ.ri] [US: ˈflɜː.ri]

tizzy◼◻◻ noun
[UK: ˈtɪ.zi] [US: ˈtɪ.zi]

turmoil◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜːmɔɪl] [US: ˈtɝː.ˈmɔɪl]

ado noun
[UK: ə.ˈduː] [US: ə.ˈduː]

izgalom főnév
pszich

affect [affects] noun
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

izgalom

combustion [combustions] noun
[UK: kəm.ˈbʌs.tʃən] [US: kəm.ˈbəs.tʃən]

ferment noun
[UK: fə.ˈment] [US: fər.ˈment]

fireworks [fireworks] noun
[UK: ˈfaɪə.wɜːks] [US: ˈfaɪˌr.wərks]

fume noun
[UK: fjuːm] [US: ˈfjuːm]

furor noun
[UK: ˈfjʊ.rɒr] [US: ˈfjʊ.rɒr]

larry noun
[UK: ˈlæ.ri] [US: ˈle.ri]

stew [stews] noun
[UK: stjuː] [US: ˈstuː]

tumult [tumults] noun
[UK: ˈtjuː.mʌlt] [US: ˈtuː.məlt]

twittering noun
[UK: ˈtwɪ.tər.ɪŋ] [US: ˈtwɪ.tər.ɪŋ]

disquietness (restlessness, uneasiness) noun
[UK: dɪsˈkwaɪətnəs ] [US: dɪˈskwaɪətnəs ]

dither [dithered, dithered, dithering, dithers] verb
[UK: ˈdɪ.ðə(r)] [US: ˈdɪ.ðər]

fermentation [fermentations] noun
[UK: ˌfɜː.men.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌfər.mən.ˈteɪʃ.n̩]

perturbation [perturbations] noun
[UK: ˌpɜː.tə.ˈbeɪʃ.n̩] [US: ˌpər.tər.ˈbeɪʃ.n̩]

pother noun
[UK: ˈpɒð.ə(r)] [US: ˈpɑːð.r̩]

rufflement noun
[UK: ˈrʌflmənt ] [US: ˈrʌfəlmənt ]

shake-up [shake-ups] noun
[UK: ʃeɪk ʌp] [US: ˈʃeɪk ʌp]

stir-up noun
[UK: stɜː(r) ʌp] [US: ˈstɝː ʌp]

trepidancy [trepidancies] irregular noun
[UK: trˈepɪdənsi trˈepɪdənsiz] [US: trˈepɪdənsi trˈepɪdənsiz]

trepidity noun
[UK: trepˈɪdɪti] [US: trepˈɪdɪɾi]

izgalom (agitatio, excitatio, stimulatio) főnév

throes◼◼◼ noun
[UK: θrəʊz] [US: θroʊz]

fluster◼◼◻ noun
[UK: ˈflʌ.stə(r)] [US: ˈflʌ.stər]

izgalom (kellemes) főnév

titillation◼◼◼ noun
[UK: ˌtɪ.tɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌtɪ.tə.ˈleɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish