Hungarian-English dictionary » izgalom meaning in English

HungarianEnglish
izgalom főnév

excitement◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈsaɪt.mənt] [US: ɪk.ˈsaɪt.mənt]

agitation◼◼◻ noun
[UK: ˌæ.dʒɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæ.dʒə.ˈteɪʃ.n̩]

emotion◼◼◻ noun
[UK: ɪ.ˈməʊʃ.n̩] [US: ɪˈmo.ʊʃ.n̩]

thrill◼◼◻ noun
[UK: θrɪl] [US: ˈθrɪl]

fever◼◻◻ noun
[UK: ˈfiː.və(r)] [US: ˈfiː.vər]

flap◼◻◻ noun
[UK: flæp] [US: ˈflæp]

flurry◼◻◻ noun
[UK: ˈflʌ.ri] [US: ˈflɜː.ri]

flutter◼◻◻ noun
[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

stir◼◻◻ noun
[UK: stɜː(r)] [US: ˈstɝː]

tension◼◻◻ noun
[UK: ˈten.ʃn̩] [US: ˈten.ʃn̩]

trepidation◼◻◻ noun
[UK: ˌtre.pɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌtre.pə.ˈdeɪʃ.n̩]

tumult◼◻◻ noun
[UK: ˈtjuː.mʌlt] [US: ˈtuː.məlt]

turmoil◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜːmɔɪl] [US: ˈtɝː.ˈmɔɪl]

upset◼◻◻ noun
[UK: ˌʌp.ˈset] [US: əp.ˈset]

ado noun
[UK: ə.ˈduː] [US: ə.ˈduː]

combustion noun
[UK: kəm.ˈbʌs.tʃən] [US: kəm.ˈbəs.tʃən]

disquietness (restlessness, uneasiness) noun
[UK: dɪsˈkwaɪətnəs ] [US: dɪˈskwaɪətnəs ]

dither noun
[UK: ˈdɪ.ðə(r)] [US: ˈdɪ.ðər]

excitation noun
[UK: ˌek.saɪ.ˈteɪ.ʃən] [US: ˌek.saɪ.ˈteɪ.ʃən]

ferment noun
[UK: fə.ˈment] [US: fər.ˈment]

fermentation noun
[UK: ˌfɜː.men.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌfər.mən.ˈteɪʃ.n̩]

fireworks noun
[UK: ˈfaɪə.wɜːks] [US: ˈfaɪˌr.wərks]

fume noun
[UK: fjuːm] [US: ˈfjuːm]

larry noun
[UK: ˈlæ.ri] [US: ˈle.ri]

perturbation noun
[UK: ˌpɜː.tə.ˈbeɪʃ.n̩] [US: ˌpər.tər.ˈbeɪʃ.n̩]

pother noun
[UK: ˈpɒð.ə(r)] [US: ˈpɑːð.r̩]

rufflement noun
[UK: ˈrʌflmənt ] [US: ˈrʌfəlmənt ]

shake-up noun
[UK: ʃeɪk ʌp] [US: ˈʃeɪk ʌp]

stew noun
[UK: stjuː] [US: ˈstuː]

stir-up noun
[UK: stɜː(r) ʌp] [US: ˈstɝː ʌp]

tizzy noun
[UK: ˈtɪ.zi] [US: ˈtɪ.zi]

trepidancy, trepidancies noun
[UK: trˈepɪdənsi trˈepɪdənsiz] [US: trˈepɪdənsi trˈepɪdənsiz]

trepidity noun
[UK: trepˈɪdɪti] [US: trepˈɪdɪɾi]

twittering noun
[UK: ˈtwɪ.tər.ɪŋ] [US: ˈtwɪ.tər.ɪŋ]

izgalom főnév
pszich

affect noun
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

izgalom (agitatio, excitatio, stimulatio) főnév

fluster noun
[UK: ˈflʌ.stə(r)] [US: ˈflʌ.stər]

throes noun
[UK: θrəʊz] [US: θroʊz]

izgalom (kellemes) főnév

titillation◼◼◼ noun
[UK: ˌtɪ.tɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌtɪ.tə.ˈleɪʃ.n̩]

izgalom (testé, szellemé) főnév

inquietude◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈkwaɪə.tjuːd] [US: ɪn.ˈkwaɪə.tjuːd]

izgalomba hoz

flutter[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies