Hungarian-English dictionary » ismeretlenség meaning in English

HungarianEnglish
ismeretlenség főnév

obscurity◼◼◼ noun
[UK: əb.ˈskjʊə.rɪ.ti] [US: əb.ˈskjʊ.rə.ti]

anonymity noun
[UK: ˌæ.nə.ˈnɪ.mə.ti] [US: ˌæ.nə.ˈnɪ.mə.ti]

anonymousness noun
[UK: əˈnɒnɪməsnəs ] [US: əˈnɑnəməsnəs ]

inacquaintance noun
[UK: ɪnəkwˈeɪntəns] [US: ɪnəkwˈeɪntəns]

incognito, incogniti noun
[UK: ˌɪnk.ɒɡ.ˈniː.təʊ] [US: ˌɪnk.ɒg.ˈniːto.ʊ]

occultness noun
[UK: ɒˈkʌltnəs ] [US: əˈkʌltnəs ]

unfamiliarity noun
[UK: ˌʌn.fə.ˌmɪ.lɪ.ˈæ.rɪ.ti] [US: ˌʌn.fə.ˌmɪ.ˈlje.rə.ti]

unknownness noun
[UK: ʌnˈnəʊnəs ] [US: ənˈnoʊnəs ]

lelkiismeretlenség főnév

unprincipledness noun
[UK: ʌnˈprɪnsəpldnəs ] [US: ənˈprɪnsəpəldnəs ]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies