Hungarian-English dictionary »

hydrochoerus capybara meaning in English

HungarianEnglish
(Hydrochoerus capybara)

water-pig[UK: ˈwɔː.tə(r) pɪɡ] [US: ˈwɒ.tər ˈpɪɡ]

Hydrochoerus capybara főnév

capibara noun
[UK: kˌapɪbˈɑːrə] [US: kˌæpɪbˈɑːrrə]

kapibara (Hydrochoerus capybara) főnév

capibara noun
[UK: kˌapɪbˈɑːrə] [US: kˌæpɪbˈɑːrrə]

vízi disznó (Hydrochoerus capybara)

water-cavy[UK: ˈwɔː.tə(r) ˈkeɪvi] [US: ˈwɒ.tər ˈkeɪvi]

water-hog[UK: ˈwɔː.tə(r) hɒɡ] [US: ˈwɒ.tər ˈhɑːɡ]

vízidisznó (Hydrochoerus capybara) főnév

capibara noun
[UK: kˌapɪbˈɑːrə] [US: kˌæpɪbˈɑːrrə]

You can find it in:

HungarianEnglish