Hungarian-English dictionary » his meaning in English

HungarianEnglish
His-köteg (fasciculus atrioventricularis Hisi) (szívben)

bundle of His[UK: ˈbʌn.dl̩ əv hɪz] [US: ˈbʌn.dl̩ əv ˈhɪz]

Hisingerit (ásv) főnév

Hisingerite noun
[UK: hˈɪsɪŋərˌaɪt] [US: hˈɪsɪŋɚrˌaɪt]

Hispánia főnév

Hispania◼◼◼ noun
[UK: hɪspˈaniə] [US: hɪspˈæniə]

Hispániai melléknév

Hispanic◼◼◼ adjective
[UK: hɪ.ˈspæ.nɪk] [US: hə.ˈspæ.nɪk]

Hispanicismus

Hispanicism[UK: hɪˈspænɪkɪz(ə)m ] [US: hɪˈspænɪkɪz(ə)m ]

Hispaniola-sziget főnév

Hispaniola noun
[UK: hˌɪspənjˈəʊlə] [US: hˌɪspənjˈoʊlə]

história főnév

story◼◼◼ noun
[UK: ˈstɔː.ri] [US: ˈstɔː.ri]

history◼◼◼ noun
[UK: ˈhɪ.str̩i] [US: hɪ.str̩i]

tale◼◻◻ noun
[UK: teɪl] [US: ˈteɪl]

históriás ének

lay[UK: leɪ] [US: ˈleɪ]

historicizmus

historicism[UK: hɪsˈtɒrɪkɪz(ə)m ] [US: hɪˈstɔrɪkɪz(ə)m ]

histórikus melléknév

historied adjective
[UK: ˈhɪstərid ] [US: ˈhɪstərid ]

historizmus főnév

historicism noun
[UK: hɪsˈtɒrɪkɪz(ə)m ] [US: hɪˈstɔrɪkɪz(ə)m ]

hisz

think [thought, thought]◼◼◼ verb
[UK: ˈθɪŋk ˈθɔːt ˈθɔːt] [US: ˈθɪŋk ˈθɔːt ˈθɔːt]
irregular verb

believe◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈliːv] [US: bə.ˈliːv]

guess◼◼◻ verb
[UK: ɡes] [US: ˈɡes]

i believe◼◼◻ verb
[UK: ˈaɪ bɪ.ˈliːv] [US: ˈaɪ bə.ˈliːv]

trust◼◼◻ verb
[UK: trʌst] [US: ˈtrəst]

expect◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈspekt] [US: ɪk.ˈspekt]

imagine◼◼◻ verb
[UK: ɪ.ˈmæ.dʒɪn] [US: ˌɪ.ˈmæ.dʒən]

hey◼◼◻ conjunction
[UK: heɪ] [US: ˈheɪ]

as◼◼◻ verb
[UK: əz] [US: ˈæz]

think of◼◼◻ verb
[UK: ˈθɪŋk əv] [US: ˈθɪŋk əv]

convince◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈvɪns] [US: kən.ˈvɪns]

fancy◼◻◻ verb
[UK: ˈfæn.si] [US: ˈfæn.si]

but conjunction
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

trow (believe, trust, think, suppose) verb
[UK: ˈtrəʊ] [US: ˈtroʊ]

hisz (vmben)

depend upon something[UK: dɪ.ˈpend ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: də.ˈpend ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

hisz (vmnek) (átv) ige

take for◼◼◼ verb
[UK: teɪk fɔː(r)] [US: ˈteɪk ˈfɔːr]

hisz a fülének

believe one's ears

hisz a szemének

believe one's eyes

hisz benne

believe in◼◼◼[UK: bɪ.ˈliːv ɪn] [US: bə.ˈliːv ɪn]

hisz vkben

have faith in somebody[UK: həv feɪθ ɪn ˈsʌm.bə.di] [US: həv ˈfeɪθ ɪn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

hiszed vagy sem

believe it or not◼◼◼[UK: bɪ.ˈliːv ɪt ɔː(r) nɒt] [US: bə.ˈliːv ˈɪt ɔːr ˈnɑːt]

hiszek Istenben

I believe in God◼◼◼[UK: ˈaɪ bɪ.ˈliːv ɪn ɡɒd] [US: ˈaɪ bə.ˈliːv ɪn ˈɡɑːd]

hiszek neked

I believe you◼◼◼

hiszekegy főnév

creed◼◼◼ noun
[UK: kriːd] [US: ˈkriːd]

credo◼◻◻ noun
[UK: ˈkriː.dəʊ] [US: ˈkreɪdo.ʊ]

hiszékeny melléknév

gullible◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡʌ.lɪb.l̩] [US: ˈɡʌ.ləb.l̩]

credulous◼◼◻ adjective
[UK: ˈkre.djʊ.ləs] [US: ˈkre.djʊ.ləs]

12

You can find it in:

HungarianEnglish