Hungarian-English dictionary »

habozás nélkül meaning in English

HungarianEnglish
habozás nélkül határozószó

unhesitatingly◼◼◼ adverb
[UK: ʌn.ˈhe.sɪ.teɪ.tɪŋ.li] [US: ʌn.ˈhe.zə.ˌte.tɪŋ.li]

trippingly adverb
[UK: ˈtrɪ.pɪŋ.li] [US: ˈtrɪ.pɪŋ.li]

habozás nélkül (átv)

nothing loath[UK: ˈnʌ.θɪŋ ləʊθ] [US: ˈnʌ.θɪŋ loʊθ]

habozás nélkül megtesz (vmit) ige

do something bang off verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ bæŋ ɒf] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ˈbæŋ ˈɒf]

make no bones about something verb
[UK: ˈmeɪk nəʊ bəʊnz ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈnoʊ ˈboʊnz ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

habozás nélküli melléknév

unfaltering adjective
[UK: ʌn.ˈfɔːl.tər.ɪŋ] [US: ʌn.ˈfɔːrl.tər.ɪŋ]

nem minden habozás nélkül (átv)

not without misgivings[UK: nɒt wɪð.ˈaʊt ˌmɪs.ˈɡɪ.vɪŋz] [US: ˈnɑːt wɪð.ˈaʊt ˌmɪˈs.ɡɪ.vɪŋz]

You can find it in:

HungarianEnglish