Hungarian-English dictionary »

guta meaning in English

HungarianEnglish
guta (apoplexia) főnév

apoplexy [apoplexies]◼◼◼ noun
[UK: ˈæ.pə.plek.si] [US: ˈæ.pə.ˌplek.si]

gutaütés főnév

blood stroke noun

stroke of paralysis noun
[UK: strəʊk əv pə.ˈræ.lə.sɪs] [US: stroʊk əv pə.ˈræ.lə.ˌsɪs]

gutaütés (apoplexia cerebri) főnév

stroke of apoplexy noun
[UK: strəʊk əv ˈæ.pə.plek.si] [US: stroʊk əv ˈæ.pə.ˌplek.si]

gutaütés (apoplexia) főnév

apoplexy [apoplexies]◼◼◼ noun
[UK: ˈæ.pə.plek.si] [US: ˈæ.pə.ˌplek.si]

apoplectic fit noun
[UK: ˌæ.pə.ˈplek.tɪk fɪt] [US: ˌæ.pə.ˈplek.tɪk ˈfɪt]

apoplectic seizure noun
[UK: ˌæ.pə.ˈplek.tɪk ˈsiː.ʒə(r)] [US: ˌæ.pə.ˈplek.tɪk ˈsiː.ʒər]

apoplectic stroke noun
[UK: ˌæ.pə.ˈplek.tɪk strəʊk] [US: ˌæ.pə.ˈplek.tɪk stroʊk]

gutaütés (apoplexia, stroke) főnév

seizure [seizures]◼◼◼ noun
[UK: ˈsiː.ʒə(r)] [US: ˈsiː.ʒər]

blood-stroke noun
[UK: blʌd strəʊk] [US: ˈbləd stroʊk]

gutaütés éri

be seized with apoplexy[UK: bi siːzd wɪð ˈæ.pə.plek.si] [US: bi siːzd wɪθ ˈæ.pə.ˌplek.si]

have a seizure[UK: həv ə ˈsiː.ʒə(r)] [US: həv ə ˈsiː.ʒər]

gutaütéses (apoplecticus) melléknév

apoplectic adjective
[UK: ˌæ.pə.ˈplek.tɪk] [US: ˌæ.pə.ˈplek.tɪk]

gutaütésre hajlamos (apoplecticus) melléknév

apoplectic adjective
[UK: ˌæ.pə.ˈplek.tɪk] [US: ˌæ.pə.ˈplek.tɪk]

gutaütéstől sújtva

smitten with palsy[UK: smɪt.n̩ wɪð ˈpɔːl.zi] [US: ˈsmɪt.n̩ wɪθ ˈpɒl.zi]

gutaütött (paralyticus) melléknév

palsy-stricken adjective
[UK: ˈpɔːl.zi ˈstrɪkən] [US: ˈpɒl.zi ˈstrɪkən]

alagutat épít

drive a tunnel[UK: draɪv ə ˈtʌn.l̩] [US: ˈdraɪv ə ˈtʌn.l̩]

alagutat fúr

tunnel◼◼◼[UK: ˈtʌn.l̩] [US: ˈtʌn.l̩]

anyagutánpótlási munkakör főnév

logistics [logistics] noun
[UK: lə.ˈdʒɪ.stɪks] [US: lə.ˈdʒɪ.stɪks]

felső légutak (tractus respiratorius superior) főnév

upper respiratory tract [upper respiratory tracts]◼◼◼ noun
[UK: ˈʌ.pə(r) rɪ.ˈspɪ.rət.r̩i trækt] [US: ˈʌ.pər ˈre.spə.rə.ˌtɔː.ri ˈtrækt]

felső légutak gyulladása főnév

rhinotracheitis [rhinotracheitides] noun

hangutánzás főnév

onomatopoeia◼◼◼ noun
[UK: ˌɒ.nə.ˌmæ.tə.ˈpɪə] [US: ɑː.nə.ˈmɑː.tə.piə]

echoism noun
[UK: ˈɛkəʊɪz(ə)m ] [US: ˈɛkoʊɪz(ə)m ]

hangutánzó melléknév

onomatopoeic◼◼◼ adjective
[UK: ˌɒ.nəʊ.mə.təʊ.ˈpiːɪk] [US: ˌɒ.nəʊ.mə.təʊ.ˈpiːɪk]

onomatopoetic◼◻◻ adjective
[UK: ˌɒnəmˌatəpəʊˈetɪk] [US: ˌɑːnəmˌæɾəpoʊˈeɾɪk]

echoic adjective
[UK: eˈk.əʊɪk] [US: eˈko.ʊɪk]

hangutánzó szó

imitative word[UK: ˈɪ.mɪ.tə.tɪv ˈwɜːd] [US: ˈɪ.mə.ˌte.tɪv ˈwɝːd]

guta főnév

sunstroke [sunstrokes]◼◼◼ noun
[UK: ˈsʌn.strəʊk] [US: ˈsʌnstroʊk]

heat exhaustion noun

heat-stroke [heat-strokes] noun
[UK: hiːt strəʊk] [US: ˈhiːt stroʊk]

guta (thermoplegia) főnév

heatstroke [heatstrokes]◼◼◼ noun
[UK: ˈhiːt.strəʊk] [US: ˈhiːtstroʊk]

heat stroke [heat strokes] noun
[UK: hiːt strəʊk] [US: ˈhiːt stroʊk]

heat-apoplexy noun
[UK: hiːt ˈæ.pə.plek.si] [US: ˈhiːt ˈæ.pə.ˌplek.si]

kislégutak gyulladása (bronchiolitis)

less acute bronchial catarrh[UK: les ə.ˈkjuːt ˈbrɒŋk.ɪəl kə.ˈtɑː(r)] [US: ˈles ə.ˈkjuːt ˈbrɑːn.tʃiəl kə.ˈtɑːrr]

gutak főnév

air passages noun
[UK: eə(r) ˈpæ.sɪ.dʒɪz] [US: ˈer ˈpæ.sə.dʒəz]

air-passages noun
[UK: eə(r) ˈpæ.sɪ.dʒɪz] [US: ˈer ˈpæ.sə.dʒəz]

respiratory tract [respiratory tracts] noun
[UK: rɪ.ˈspɪ.rət.r̩i trækt] [US: ˈre.spə.rə.ˌtɔː.ri ˈtrækt]

gutak (tractus respiratoricus) főnév

respiratory tracts noun
[UK: rɪ.ˈspɪ.rət.r̩i trækts] [US: ˈre.spə.rə.ˌtɔː.ri ˈtrækts]

megutál (vmit) ige

conceive a dislike for something verb
[UK: kən.ˈsiːv ə dɪs.ˈlaɪk fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: kən.ˈsiːv ə ˌdɪs.ˈlaɪk ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

megutál vkt

conceive a dislike for somebody[UK: kən.ˈsiːv ə dɪs.ˈlaɪk fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: kən.ˈsiːv ə ˌdɪs.ˈlaɪk ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

You can find it in:

HungarianEnglish