Hungarian-English dictionary »

gratulál meaning in English

HungarianEnglish
gratulál ige

congratulate [congratulated, congratulated, congratulating, congratulates]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈɡræ.tʃʊ.leɪt] [US: kən.ˈɡræ.tʃə.ˌlet]

compliment [complimented, complimented, complimenting, compliments]◼◼◻ verb
[UK: ˈkɒm.plɪ.ment] [US: ˈkɑːm.plə.ment]

gratulál vknek

gratulate verb
[UK: ɡrˈatʃʊlˌeɪt] [US: ɡrˈætʃʊlˌeɪt]

offer somebody one's felicitations[UK: ˈɒ.fə(r) ˈsʌm.bə.di wʌnz fə.ˌlɪ.sɪ.ˈteɪʃ.n̩z] [US: ˈɒ.fər ˈsʌm.ˌbɑː.di wʌnz fə.ˌlɪ.sɪ.ˈteɪʃ.n̩z]

gratulál vknek (vmi)hez

felicitate somebody on something[UK: fə.ˈlɪ.sɪ.teɪt ˈsʌm.bə.di ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: fə.ˈlɪ.sɪ.teɪt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

gratulálok

Congratulations![UK: kən.ˌɡræ.tʃʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: kən.ˌɡræ.tʃə.ˈleɪʃ.n̩z]

Gratulálok hozzá!

I give you joy of it![UK: ˈaɪ ɡɪv juː dʒɔɪ əv ɪt] [US: ˈaɪ ˈɡɪv ˈjuː ˌdʒɔɪ əv ˈɪt]

Gratulálok születésnapjára!

many happy returns of the day[UK: ˈmen.i ˈhæp.i rɪ.ˈtɜːnz əv ðə deɪ] [US: ˈmen.i ˈhæp.i rə.ˈtɝːnz əv ðə ˈdeɪ]

Gratulálok!

Congrats![UK: kəŋ.ˈɡræts] [US: kəŋ.ˈɡræts]

mazel tov

gratulálunk főnév

congratulations [congratulations]◼◼◼ noun
[UK: kən.ˌɡræ.tʃʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: kən.ˌɡræ.tʃə.ˈleɪʃ.n̩z]

Gratulálunk!

Congratulations!◼◼◼[UK: kən.ˌɡræ.tʃʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: kən.ˌɡræ.tʃə.ˈleɪʃ.n̩z]

gratuláló melléknév

congratulatory◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈɡræ.tʃʊ.lə.tə.ri] [US: kən.ˈɡræ.tʃə.lə.ˌtɔː.ri]

gratulant adjective
[UK: ɡrˈatjʊlənt] [US: ɡrˈætʃələnt]

You can find it in:

HungarianEnglish