Hungarian-English dictionary »

gekkó (stellagama stellio) meaning in English

HungarianEnglish
gekkó (Stellagama stellio) főnév

hardim noun
[UK: hˈɑːdɪm] [US: hˈɑːrdᵻm]

hardun noun
[UK: hˈɑːdʌn] [US: hˈɑːrdʌn]

painted dragon noun
[UK: ˈpeɪn.tɪd ˈdræ.ɡən] [US: ˈpeɪn.təd ˈdræ.ɡən]

roughtail rock agama noun
[UK: rˈɔːteɪl rˈɒk aɡˈɑːmə] [US: rˈɔːɾeɪl rˈɑːk æɡˈɑːmə]

sling-tailed agama noun
[UK: slɪŋ teɪld agama ] [US: slɪŋ teɪld agama ]

star lizard noun
[UK: stɑː(r) ˈlɪ.zəd] [US: ˈstɑːr ˈlɪ.zərd]

starred agama noun
[UK: stɑːd] [US: ˈstɑːrd]

stellion noun
[UK: stˈeliən] [US: stˈeliən]

You can find it in:

HungarianEnglish