Hungarian-English dictionary » galamb… meaning in English

HungarianEnglish
galamb főnév

pigeon◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪ.dʒən] [US: ˈpɪ.dʒən]

dove◼◼◼ noun
[UK: dʌv] [US: ˈdəv]

galamb…

peristeronic[UK: pˌerɪstərˈɒnɪk] [US: pˌerɪstɚrˈɑːnɪk]

galamb lába

pigeon's-foot[UK: ˈpɪ.dʒənz fʊt] [US: ˈpɪ.dʒənz ˈfʊt]

galamb módjára hsz

dovelike[UK: ˈdʌvlaɪk] [US: ˈdʌvlaɪk]

galamb-lövészet főnév

trap-shooting noun
[UK: træp ˈʃuːt.ɪŋ] [US: ˈtræp ˈʃuːt.ɪŋ]

galambalakú madár főnév

columbiform bird noun
[UK: kˈɒləmbˌɪfɔːm bˈɜːd] [US: kˈɑːləmbˌɪfɔːrm bˈɜːd]

galambász héja (Accipiter gentilis)

goshawk noun
[UK: ˈɡɑːs.ˌhɒk] [US: ˈɡɑːs.ˌhɒk]

Northern goshawk[UK: ˈnɔː.ðən ˈɡɑːs.ˌhɒk] [US: ˈnɔːr.ðərn ˈɡɑːs.ˌhɒk]

galambbegy (Valerianella) főnév

corn salad◼◼◼ noun
[UK: kɔːn ˈsæ.ləd] [US: ˈkɔːrn ˈsæ.ləd]

cornsalad noun
[UK: kˈɔːnsəlˌad] [US: kˈɔːrnsəlˌæd]

feldsalat noun
[UK: fˈeldsəlˌat] [US: fˈeldsəlˌæt]

field salad noun
[UK: fiːld ˈsæ.ləd] [US: ˈfiːld ˈsæ.ləd]

lamb's-lettuce noun
[UK: ˈlæmz ˈle.tɪs] [US: ˈlæmz ˈle.təs]

nut lettuce noun
[UK: nʌt ˈle.tɪs] [US: ˈnət ˈle.təs]

rapunzel noun
[UK: rə.ˈpən.zəl] [US: rə.ˈpən.zəl]

galambbegysaláta (Valerianella) főnév

corn-salad◼◼◼ noun
[UK: kɔːn ˈsæ.ləd] [US: ˈkɔːrn ˈsæ.ləd]

galambcsapat főnév

loft of pigeons noun
[UK: lɒft əv ˈpɪ.dʒənz] [US: ˈlɒft əv ˈpɪ.dʒənz]

galambdúc főnév

loft◼◼◼ noun
[UK: lɒft] [US: ˈlɒft]

dovecot◼◼◻ noun
[UK: ˈdʌvkɒt] [US: ˈdʌvkɑːt]

dovecote◼◼◻ noun
[UK: ˈdʌvkət] [US: ˈdʌvkət]

pigeonhole◼◻◻ noun
[UK: ˈpɪ.dʒən.həʊl] [US: ˈpɪ.dʒənhoʊl]

cote◼◻◻ noun
[UK: kəʊt] [US: koʊt]

columbarium, columbaria noun
[UK: ˌkɒ.ləm.ˈbeə.rɪəm ˌkɒ.ləm.ˈbeə.rɪə] [US: ˌkɑː.ləm.ˈbe.riːəm ˌkɒ.ləm.ˈbeə.rɪə]

columbary noun
[UK: kˈɒləmbəri] [US: kˈɑːləmbɚri]

pigeon-cote noun
[UK: ˈpɪ.dʒən kəʊt] [US: ˈpɪ.dʒən koʊt]

pigeon-hole noun
[UK: ˈpɪ.dʒən həʊl] [US: ˈpɪ.dʒən hoʊl]

pigeon-loft noun
[UK: ˈpɪ.dʒən lɒft] [US: ˈpɪ.dʒən ˈlɒft]

pigeonry noun
[UK: ˈpɪ.dʒɪn.rɪ] [US: ˈpɪ.dʒɪn.rɪ]

galambdúcban tart

loft[UK: lɒft] [US: ˈlɒft]

galambfajta melléknév

jacobin adjective
[UK: ˈdʒæk.ə.bɪn] [US: ˈdʒæk.ə.bən]

galambfélék (Columbidae)

pigeons[UK: ˈpɪ.dʒənz] [US: ˈpɪ.dʒənz]

galambfélék (galambok) (Columbidae)

doves◼◼◼[UK: dʌvz] [US: ˈdəvz]

galambfészek főnév

pigeon nest noun
[UK: ˈpɪ.dʒən nest] [US: ˈpɪ.dʒən ˈnest]

galambfióka főnév

sucking dove noun
[UK: ˈsʌkɪŋ dʌv] [US: ˈsʌkɪŋ ˈdəv]

galambgomba (Russula cyanoxantha) főnév

russula (Russula cyanoxantha) noun

galambház főnév

columbarium, columbaria noun
[UK: ˌkɒ.ləm.ˈbeə.rɪəm ˌkɒ.ləm.ˈbeə.rɪə] [US: ˌkɑː.ləm.ˈbe.riːəm ˌkɒ.ləm.ˈbeə.rɪə]

columbary noun
[UK: kˈɒləmbəri] [US: kˈɑːləmbɚri]

dovecot noun
[UK: ˈdʌvkɒt] [US: ˈdʌvkɑːt]

pigeon-cote noun
[UK: ˈpɪ.dʒən kəʊt] [US: ˈpɪ.dʒən koʊt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish