Hungarian-English dictionary » fugam meaning in English

Showing results for fug

Search instead for fugam
HungarianEnglish
fuga főnév

interstice noun
[UK: ɪn.ˈtɜː.stɪs] [US: ɪn.ˈtɝː.stɪs]

fuga (téglák cserepek közt) főnév

joint (of bricks tiles) noun
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

fúga (zene) főnév

fugue◼◼◼ noun
[UK: fjuːɡ] [US: ˈfjuːɡ]

fúga alakú (zene) melléknév

fugal adjective
[UK: ˈfjuːɡ.l̩] [US: ˈfjuːɡ.l̩]

fúga formájú (zene) melléknév

fugal adjective
[UK: ˈfjuːɡ.l̩] [US: ˈfjuːɡ.l̩]

fúga stílusú (zene) melléknév

fugal adjective
[UK: ˈfjuːɡ.l̩] [US: ˈfjuːɡ.l̩]

fugacitás

fugacity[UK: fjuːɡˈasɪti] [US: fjuːɡˈæsɪɾi]

fúgáé

countersubject[UK: kˈaʊntəsˌʌbdʒekt] [US: kˈaʊntɚsˌʌbdʒekt]

fúgákat agyaggal eltöm táj

dob[UK: ˈdɑːb] [US: ˈdɑːb]

fúgastílusban (zene) főnév

fugato noun
[UK: fjuːɡˈɑːtəʊ] [US: fjuːɡˈɑːɾoʊ]

fúgaszerű (zene) melléknév

fugal adjective
[UK: ˈfjuːɡ.l̩] [US: ˈfjuːɡ.l̩]

fugate adjective
[UK: ˈfə.ɡet] [US: ˈfə.ɡet]

fugáz ige

point verb
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

fugázás főnév

pointing noun
[UK: ˈpɔɪnt.ɪŋ] [US: ˌpɔɪnt.ɪŋ]

fugázó főnév

pointer noun
[UK: ˈpɔɪn.tə(r)] [US: ˌpɔɪn.tər]

füge (Ficus carica) főnév

fig◼◼◼ noun
[UK: fɪɡ] [US: ˈfɪɡ]

füge alakú melléknév
orv

caricous adjective
[UK: karˈɪkəs] [US: kærˈɪkəs]

füge puding főnév

figgy pudding noun

fügefa főnév

fig tree noun
[UK: fɪɡ triː] [US: ˈfɪɡ ˈtriː]

fügefa (Ficus carica) főnév

fig◼◼◼ noun
[UK: fɪɡ] [US: ˈfɪɡ]

fig-tree◼◼◻ noun
[UK: fɪɡ triː] [US: ˈfɪɡ ˈtriː]

fügefalevél főnév

fig-leaf noun
[UK: fɪɡ liːf] [US: ˈfɪɡ ˈliːf]

fügefaliget főnév

fig-garden noun
[UK: fɪɡ ˈɡɑːd.n̩] [US: ˈfɪɡ ˈɡɑːr.dn̩]

fig-orchard noun
[UK: fɪɡ ˈɔː.tʃəd] [US: ˈfɪɡ ˈɔːr.tʃərd]

fügekaktusz főnév

prickly pear◼◼◼ noun
[UK: ˈprɪ.kli peə(r)] [US: ˈprɪ.kli ˈper]

fügekaktusz (Opuntia ficus-indica) főnév

Sicilian prickly pear noun
[UK: sɪ.ˈsɪ.lɪən ˈprɪ.kli peə(r)] [US: ˌsɪ.ˈsɪ.liən ˈprɪ.kli ˈper]

fügekaktuszok (Opuntia)

nopales noun
[UK: nˈəʊpeɪlz] [US: nˈoʊpeɪlz]

opuntia noun
[UK: ˈɒpʌnʃə] [US: ˈɑːpʌnʃə]

paddle cactus[UK: ˈpæd.l̩ ˈkæk.təs] [US: ˈpæd.l̩ ˈkæk.təs]

fügelevél főnév

fig-leaf◼◼◼ noun
[UK: fɪɡ liːf] [US: ˈfɪɡ ˈliːf]

fügemutatás (átv) főnév

fico noun
[UK: ˈfiːk.əʊ] [US: ˈfiːko.ʊ]

fügeszerű melléknév

figgy adjective
[UK: ˈfɪgi] [US: ˈfɪgi]

fügét mutat vknek (átv)

bite one's thumb at somebody[UK: baɪt wʌnz ˈθʌm ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbaɪt wʌnz ˈθʌm ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fügetermés főnév
növ

syconium noun
[UK: sɪkˈəʊniəm] [US: sɪkˈoʊniəm]

fügével készült (puding) melléknév

figgy adjective
[UK: ˈfɪgi] [US: ˈfɪgi]

függ ige

depends◼◼◼ verb

hang (hung hanged, hung hanged)◼◼◼ verb
[UK: hæŋ] [US: ˈhæŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

hangs◼◼◼ verb
[UK: hæŋz] [US: ˈhæŋz]

hinge◼◼◻ verb
[UK: hɪndʒ] [US: ˈhɪndʒ]

impend verb
[UK: ɪm.ˈpend] [US: ˌɪm.ˈpend]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies