Hungarian-English dictionary »

fogat meaning in English

HungarianEnglish
fogat főnév

carriage [carriages]◼◼◼ noun
[UK: ˈkær.ɪdʒ] [US: ˈkæ.rɪdʒ]

rig [rigs]◼◼◻ noun
[UK: rɪɡ] [US: ˈrɪɡ]

equipage◼◻◻ noun
[UK: ˈe.kwɪ.pɪdʒ] [US: ˈe.kwɪ.pɪdʒ]

pair [pairs]◼◻◻ noun
[UK: peə(r)] [US: ˈper]

draught [draughts] noun
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

setout noun
[UK: sɛtˈaʊt] [US: sɛtˈaʊt]

turn-out [turn-outs] noun
[UK: tɜːn ˈaʊt] [US: ˈtɝːn ˈaʊt]

turnout [turnouts] noun
[UK: ˈtɜː.naʊt] [US: ˈtɝː.ˌnɑːwt]

fogat (ló, ökör) főnév

team [teams]◼◼◼ noun
[UK: tiːm] [US: ˈtiːm]

fogat csikorgat

grit the teeth[UK: ɡrɪt ðə tiːθ] [US: ˈɡrɪt ðə ˈtiːθ]

fogát csikorgatja

gnash one's teeth[UK: næʃ wʌnz tiːθ] [US: ˈnæʃ wʌnz ˈtiːθ]

grain one's teeth[UK: ɡreɪn wʌnz tiːθ] [US: ˈɡreɪn wʌnz ˈtiːθ]

grate one's teeth[UK: ɡreɪt wʌnz tiːθ] [US: ˈɡreɪt wʌnz ˈtiːθ]

grind one's teeth[UK: ɡraɪnd wʌnz tiːθ] [US: ˈɡraɪnd wʌnz ˈtiːθ]

fogat húzat

have a tooth out[UK: həv ə tuːθ ˈaʊt] [US: həv ə ˈtuːθ ˈaʊt]

have a tooth pulled out[UK: həv ə tuːθ pʊld ˈaʊt] [US: həv ə ˈtuːθ ˈpʊld ˈaʊt]

fogat kihúz

pull a tooth[UK: pʊl ə tuːθ] [US: ˈpʊl ə ˈtuːθ]

take out a tooth[UK: teɪk ˈaʊt ə tuːθ] [US: ˈteɪk ˈaʊt ə ˈtuːθ]

fogat

van-horse[UK: væn hɔːs] [US: ˈvæn ˈhɔːrs]

fogat mos

clean one's teeth[UK: kliːn wʌnz tiːθ] [US: ˈkliːn wʌnz ˈtiːθ]

do one's teeth[UK: duː wʌnz tiːθ] [US: ˈduː wʌnz ˈtiːθ]

fogát piszkálja

pick one's teeth[UK: pɪk wʌnz tiːθ] [US: ˈpɪk wʌnz ˈtiːθ]

fogat vacogtat

set one's teeth on edge[UK: set wʌnz tiːθ ɒn edʒ] [US: ˈset wʌnz ˈtiːθ ɑːn ˈedʒ]

set the teeth on edge[UK: set ðə tiːθ ɒn edʒ] [US: ˈset ðə ˈtiːθ ɑːn ˈedʒ]

fogat valakivel (vmit) ige

have someone catch something verb
[UK: həv ˈsʌm.wʌn kætʃ ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ˈsʌˌm.wən ˈkætʃ ˈsʌm.θɪŋ]

fogát vicsorgatva morog

snarl[UK: snɑːl] [US: ˈsnɑːrl]

fogát vicsorítja

show one's teeth[UK: ʃəʊ wʌnz tiːθ] [US: ˈʃoʊ wʌnz ˈtiːθ]

fogát vicsorítva morog

snarl[UK: snɑːl] [US: ˈsnɑːrl]

fogathajtás főnév

coach-driving noun
[UK: kəʊtʃ ˈdraɪv.ɪŋ] [US: koʊtʃ ˈdraɪv.ɪŋ]

fogathajtó főnév

coachman [coachmen] irregular noun
[UK: ˈkəʊt.ʃmən ˈkəʊt.ʃmen] [US: ˈkoʊt.ʃmən ˈkoʊt.ʃmen]

fogatlan melléknév

edentulous adjective
[UK: edˈentjʊləs] [US: edˈentʃələs]

fogatlan (agomphiosus) melléknév

agomphious adjective
[UK: aɡˈɒmfɪəs] [US: æɡˈɑːmfɪəs]

fogatlan (edentulus) melléknév

toothless◼◼◼ adjective
[UK: ˈtuːθ.ləs] [US: ˈtuːθ.ləs]

fangless adjective
[UK: ˈfæŋləs ] [US: ˈfæŋləs ]

fogatolt tüzérség

horse-artillery[UK: hɔːs ɑː.ˈtɪ.lə.ri] [US: ˈhɔːrs arˈtɪ.lə.ri]

fogatos melléknév

horse-rake adjective
[UK: hɔːs reɪk] [US: ˈhɔːrs ˈreɪk]

fogatos ló főnév

driver [drivers] noun
[UK: ˈdraɪ.və(r)] [US: ˈdraɪ.vər]

fogattyús melléknév

cranked adjective
[UK: kræŋkt] [US: ˈkræŋkt]

50 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó

over-proof[UK: ˈəʊv.ə(r) pruːf] [US: ˈoʊv.r̩ ˈpruːf]

a "szemet szemért, fogat fogért"-elv főnév

talion noun
[UK: tˈaliən] [US: tˈæliən]

12

You can find it in:

HungarianEnglish