Hungarian-English dictionary »

fertig meaning in English

Showing results for fert
Search instead for fertig
HungarianEnglish
fertálymester főnév

boatswain's mate◼◼◼ noun
[UK: ˈbəʊsnz meɪt ] [US: ˈboʊtsweɪnz meɪt ]

boatswain's mate second class◼◼◻ noun
[UK: ˈbəʊsnz meɪt ˈsɛkənd klɑːs ] [US: ˈboʊtsweɪnz meɪt ˈsɛkənd klæs ]

leading man noun
[UK: ˈliːd.ɪŋ mæn] [US: ˈliːd.ɪŋ ˈmæn]

fertő főnév

cesspit◼◼◼ noun
[UK: ˈse.spɪt] [US: ˈse.spɪt]

swamp [swamps]◼◼◼ noun
[UK: swɒmp] [US: ˈswɑːmp]

morass [morasses]◼◼◻ noun
[UK: mə.ˈræs] [US: mə.ˈræs]

quagmire [quagmires]◼◻◻ noun
[UK: ˈkwæɡ.maɪə(r)] [US: ˈkwæg.ˌmaɪər]

marsh [marshes] noun
[UK: mɑːʃ] [US: ˈmɑːrʃ]

fertő (morlis) főnév

slough (moral) noun
[UK: slaʊ] [US: sˈləf]

Fertőtlenít ige

sanitize [sanitized, sanitized, sanitizing, sanitizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈsæ.nə.ˌtaɪz] [US: ˈsæ.nə.ˌtaɪz]

fertőtlenít ige

disinfect [disinfected, disinfected, disinfecting, disinfects]◼◼◼ verb
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈfekt] [US: ˌdɪ.sən.ˈfekt]

decontaminate [decontaminated, decontaminated, decontaminating, decontaminates]◼◼◼ verb
[UK: ˌdiːk.ən.ˈtæ.mɪ.neɪt] [US: dik.ən.ˈtæ.mə.ˌnet]

sterilize [sterilized, sterilized, sterilizing, sterilizes]◼◼◻ verb
[UK: ˈste.rə.laɪz] [US: ˈste.rə.ˌlaɪz]

degas [degassed, degassed, degassing, degases] verb
[UK: deɡas] [US: ˈdeɪ.ɡəs]

degerm [degermed, degermed, degerming, degerms] verb
[UK: dɪdʒˈɜːm] [US: dɪdʒˈɜːm]

degerminate [degerminated, degerminated, degerminating, degerminates] verb
[UK: dɪdʒˈɜːmɪnˌeɪt] [US: dɪdʒˈɜːmᵻnˌeɪt]

listerize verb
[UK: lˈɪstərˌaɪz] [US: lˈɪstɚrˌaɪz]

fertőtlenít ige
orv

antisepticize [antisepticized, antisepticized, antisepticizing, antisepticizes] verb
[UK: ˌantɪsˈeptɪsˌaɪz] [US: ˌæntɪsˈeptɪsˌaɪz]

fertőtlenítés főnév

fumigation [fumigations]◼◼◼ noun
[UK: ˌfjuː.mɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌfjuː.mə.ˈɡeɪʃ.n̩]

disinfecting◼◼◼ noun

decontaminating◼◻◻ noun
[UK: ˌdiːk.ən.ˈtæ.mɪ.neɪt.ɪŋ] [US: ˌdiːk.ən.ˈtæ.mɪ.neɪt.ɪŋ]

sterilizing◼◻◻ noun
[UK: ˈste.rə.laɪz.ɪŋ] [US: ˈste.rə.ˌlaɪz.ɪŋ]

asepsis [asepses] noun
[UK: ˌeɪ.ˈsep.sɪs] [US: ˌeɪ.ˈsep.sɪs]

fertőtlenítés (decontaminatio) főnév

decontamination [decontaminations]◼◼◼ noun
[UK: ˌdiːk.ən.ˌtæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: dik.ən.ˌtæ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

fertőtlenítés (desinfectio) főnév

disinfection [disinfections]◼◼◼ noun
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈfek.ʃn̩] [US: ˌdɪ.sən.ˈfek.ʃn̩]

fertőtlenítés (sterilisatio) főnév

sterilization [sterilizations]◼◼◼ noun
[UK: ˌste.rə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌste.rə.lə.ˈzeɪʃ.n̩]

fertőtlenített melléknév

disinfected◼◼◼ adjective

fertőtlenített (sterilis) melléknév

sterile◼◼◼ adjective
[UK: ˈste.raɪl] [US: ˈste.rəl]

fertőtlenített víz főnév

sterile water◼◼◼ noun
[UK: ˈste.raɪl ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈste.rəl ˈwɒ.tər]

fertőtlenítő melléknév

germicidal◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʒɜː.mɪ.saɪd] [US: ˈdʒɝː.mɪ.saɪd]

fertőtlenítő (antisepticus)

antiseptic◼◼◼ adjective
[UK: ˌæn.ti.ˈsep.tɪk] [US: ˌæn.tə.ˈsep.tɪk]

colytic (antiseptic) noun participle
[UK: kəlˈɪtɪk] [US: kəlˈɪɾɪk]

fertőtlenítő (antisepticus, desinficiens, discontaminans)(szer) főnév

germicide [germicides]◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒɜː.mɪ.saɪd] [US: ˈdʒɝː.mə.ˌsaɪd]

fertőtlenítő (germinativus) melléknév

germ-killer adjective
[UK: dʒɜːm ˈkɪ.lə(r)] [US: ˈdʒɝːm ˈkɪ.lər]

fertőtlenítő (microbicid) melléknév

microbicidal adjective
[UK: mˌaɪkrəʊbɪsˈaɪdəl] [US: mˌaɪkroʊbɪsˈaɪdəl]

fertőtlenítő (szer) (desinficiens) melléknév

disinfectant◼◼◼ adjective
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈfek.tənt] [US: ˌdɪ.sən.ˈfek.tənt]

fertőtlenítő készülék

sterilizer [sterilizers] noun
[UK: ˈste.rə.ˌlaɪ.zə(r)] [US: ˈste.rə.ˌlaɪ.zər]

sterilizing[UK: ˈste.rə.laɪz.ɪŋ] [US: ˈste.rə.ˌlaɪz.ɪŋ]

fertőtlenítő készülék (desinfector) főnév

disinfector [disinfectors] noun
[UK: ˌdɪsɪnˈfɛktə ] [US: dɪsɪnˈfɛktər ]

fertőtlenítő sebmosási megoldás

antiseptic wound irrigation solution[UK: ˌæn.ti.ˈsep.tɪk wuːnd ˌɪ.rɪ.ˈɡeɪʃ.n̩ sə.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌæn.tə.ˈsep.tɪk ˈwaʊnd ˌɪ.rə.ˈɡeɪʃ.n̩ sə.ˈluːʃ.n̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish