Hungarian-English dictionary »

fenyegető meaning in English

HungarianEnglish
fenyegető

menacing◼◼◼ adjective
[UK: ˈme.nəs.ɪŋ] [US: ˈme.nəs.ɪŋ]

threatening◼◼◼ adjective
[UK: ˈθret.n̩.ɪŋ] [US: ˈθret.n̩.ɪŋ]

grim [grimmer, grimmest]◼◼◼ adjective
[UK: ɡrɪm] [US: ˈɡrɪm]

angry [angrier, angriest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈæŋ.ɡri] [US: ˈæŋ.ɡri]

tough [tougher, toughest]◼◼◻ adjective
[UK: tʌf] [US: ˈtəf]

instant◼◼◻ adjective
[UK: ˈɪn.stənt] [US: ˈɪn.stənt]

comminatory adjective
[UK: ˈkɒ.mɪ.nət.r̩i] [US: ˈkɒ.mɪ.nət.r̩i]

denouncer [denouncers] noun
[UK: dɪˈnaʊnsə ] [US: dɪˈnaʊnsər ]

denunciatory adjective
[UK: dɪ.ˈnʌn.sɪə.tə.rɪ] [US: dɪ.ˈnʌn.siːə.ˌtɔː.riː]

forbidding adjective
[UK: fə.ˈbɪd.ɪŋ] [US: fər.ˈbɪd.ɪŋ]

fulminant adjective
[UK: ˈfʌl.mɪ.nənt] [US: ˈfʌl.mə.nənt]

looming adjective
[UK: ˈluːm.ɪŋ] [US: ˈluːm.ɪŋ]

louring adjective
[UK: ˈlaʊər.ɪŋ] [US: ˈlaʊər.ɪŋ]

loury adjective
[UK: ˈluː.ri] [US: ˈluː.ri]

lowering adjective
[UK: ˈləʊ.ər.ɪŋ] [US: ˈloʊ.r̩.ɪŋ]

menaceful adjective
[UK: ˈmɛnəsf(ə)l ] [US: ˈmɛnəsf(ə)l ]

menacer adjective
[UK: ˈmɛnəsə ] [US: ˈmɛnəsər ]

minacious adjective
[UK: mɪ.ˈneɪ.ʃəs] [US: mɪ.ˈneɪ.ʃəs]

minatory [minatorier, minatoriest] adjective
[UK: ˈmɪ.nə.tə.ri] [US: ˈmɪ.nə.tə.ri]

ominousness adjective
[UK: ˈɒmɪnəsnəs ] [US: ˈɑmənəsnəs ]

sable adjective
[UK: ˈseɪb.l̩] [US: ˈseɪb.l̩]

fenyegető (imminens) melléknév

imminent◼◼◼ adjective
[UK: ˈɪ.mɪ.nənt] [US: ˈɪ.mə.nənt]

fenyegető (imminens) (átv) melléknév

toward◼◼◼ adjective
[UK: tə.ˈwɔːd] [US: tə.ˈwɔːrd]

fenyegető (veszély) melléknév

impending adjective
[UK: ɪm.ˈpend.ɪŋ] [US: ˌɪm.ˈpend.ɪŋ]

fenyegető jelleg

forbiddingness[UK: fə.ˈbɪd.ɪŋ.nəs] [US: fər.ˈbɪd.ɪŋ.nəs]

fenyegető közelség főnév

imminence noun
[UK: ˈɪ.mɪ.nəns] [US: ˈɪ.mə.nəns]

imminency noun
[UK: ˈɪmɪnənsi] [US: ˈɪmɪnənsi]

impendence noun
[UK: ɪm.ˈpen.dəns] [US: ɪm.ˈpen.dəns]

fenyegető magatartás főnév

toughness [toughnesses] noun
[UK: ˈtʌf.nəs] [US: ˈtʌf.nəs]

fenyegető pillantás

forbidding look[UK: fə.ˈbɪd.ɪŋ lʊk] [US: fər.ˈbɪd.ɪŋ ˈlʊk]

grim look[UK: ɡrɪm lʊk] [US: ˈɡrɪm ˈlʊk]

fenyegető pillantást vet

give a black look[UK: ɡɪv ə blæk lʊk] [US: ˈɡɪv ə ˈblæk ˈlʊk]

fenyegető pillantást vet vkre

give somebody a black look[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə blæk lʊk] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈblæk ˈlʊk]

lour at somebody[UK: ˈlaʊə(r) ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlaʊr ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lour upon somebody[UK: ˈlaʊə(r) ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlaʊr ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fenyegető tekintet

frown[UK: fraʊn] [US: ˈfraʊn]

fenyegető veszedelem főnév

threat [threats]◼◼◼ noun
[UK: θret] [US: ˈθret]

fenyegető veszély főnév

imminence noun
[UK: ˈɪ.mɪ.nəns] [US: ˈɪ.mə.nəns]

fenyegetődzik ige

breathe forth threats verb
[UK: briːð fɔːθ θrets] [US: ˈbriːð ˈfɔːrθ ˈθrets]

breathe out threats verb
[UK: briːð ˈaʊt θrets] [US: ˈbriːð ˈaʊt ˈθrets]

12

You can find it in:

HungarianEnglish