Hungarian-English dictionary » felindulás meaning in English

HungarianEnglish
felindulás főnév

heat◼◼◼ noun
[UK: hiːt] [US: ˈhiːt]

flurry noun
[UK: ˈflʌ.ri] [US: ˈflɜː.ri]

fume noun
[UK: fjuːm] [US: ˈfjuːm]

ire noun
[UK: ˈaɪə(r)] [US: ˈaɪr]

thrill noun
[UK: θrɪl] [US: ˈθrɪl]

trepidancy, trepidancies noun
[UK: trˈepɪdənsi trˈepɪdənsiz] [US: trˈepɪdənsi trˈepɪdənsiz]

trepidity noun
[UK: trepˈɪdɪti] [US: trepˈɪdɪɾi]

felindulás főnév
pszich

affect noun
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

felindulás (emotio) főnév

emotion◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈməʊʃ.n̩] [US: ɪˈmo.ʊʃ.n̩]

felindulás (átv) főnév

trepidation◼◼◼ noun
[UK: ˌtre.pɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌtre.pə.ˈdeɪʃ.n̩]

felindulásból cselekedni

to act in the heat of the moment[UK: tuː ækt ɪn ðə hiːt əv ðə ˈməʊ.mənt] [US: ˈtuː ˈækt ɪn ðə ˈhiːt əv ðə ˈmoʊ.mənt]

erős felindulás alatt

under provocation[UK: ˈʌnd.ə(r) ˌprɒ.vəˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˈʌnd.r̩ ˌprɑː.vəˈk.eɪʃ.n̩]

erős felindulás vett rajra erőt

be under a violent emotion[UK: bi ˈʌnd.ə(r) ə ˈvaɪə.lənt ɪ.ˈməʊʃ.n̩] [US: bi ˈʌnd.r̩ ə ˈvaɪə.lənt ɪˈmo.ʊʃ.n̩]

erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés

voluntary manslaughter[UK: ˈvɒ.lən.tri ˈmæn.slɔː.tə(r)] [US: ˈvɑː.lən.te.ri ˈmæns.ˌlɒ.tər]

hirtelen felindulás

flush[UK: flʌʃ] [US: ˈfləʃ]

túlzott felindulás

over-excitement[UK: ˈəʊv.ə(r) ɪk.ˈsaɪt.mənt] [US: ˈoʊv.r̩ ɪk.ˈsaɪt.mənt]

érzelmi felindulás (orgasmus)

orgasm[UK: ˈɔː.ɡæ.zəm] [US: ˈɔːr.ɡæ.zəm]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies