Hungarian-English dictionary »

fémforgács meaning in English

HungarianEnglish
fémforgács főnév

chip [chips]◼◼◼ noun
[UK: tʃɪp] [US: ˈtʃɪp]

turnings◼◼◻ noun
[UK: ˈtɜː.nɪŋz] [US: ˈtɝː.nɪŋz]

anvil dross noun
[UK: ˈæn.vɪl drɒs] [US: ˈæn.vəl ˈdrɒs]

steel-wool noun
[UK: stiːl wʊl] [US: ˈstiːl ˈwʊl]

fémforgács (lemezkivágásból, lyukasztásból) főnév

scissel noun
[UK: sˈɪsəl] [US: sˈɪsəl]

fémforgácsolás főnév

metal cutting noun

You can find it in:

HungarianEnglish