Hungarian-English dictionary »

enorm meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
EnglishHungarian
enormity [enormities] noun
[UK: ɪ.ˈnɔː.mɪ.ti]
[US: ə.ˈnɔːr.mə.ti]

szörnyűség◼◼◼ főnév

gazság főnév

iszonyúság főnév

enormous adjective
[UK: ɪ.ˈnɔː.məs]
[US: ə.ˈnɔːr.məs]

hatalmas◼◼◼ melléknév

óriási◼◼◼ melléknév

roppant nagy◼◻◻ melléknév

borzasztó◼◻◻ melléknév

irgalmatlan nagy melléknév

enormously [UK: ɪ.ˈnɔː.mə.sli]
[US: ə.ˈnɔːr.mə.sli]

roppantul◼◼◼ határozószó

óriási◼◼◻ melléknév

an enormous amount of, loads of adjective
[UK: ən ɪ.ˈnɔː.məs ə.ˈmaʊnt əv ləʊdz əv]
[US: ˈæn ə.ˈnɔːr.məs ə.ˈmaʊnt əv loʊdz əv]

rengeteg melléknév

You can find it in:

HungarianEnglish