Hungarian-English dictionary »

elvégzés meaning in English

HungarianEnglish
elvégzés főnév

completion [completions]◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈpliːʃ.n̩] [US: kəm.ˈpliːʃ.n̩]

performance [performances]◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈfɔː.məns] [US: pər.ˈfɔːr.məns]

achievement [achievements]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈtʃiːv.mənt] [US: ə.ˈtʃiːv.mənt]

perfection◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈfek.ʃn̩] [US: pər.ˈfek.ʃn̩]

carrying out noun

elvégzésre váró munka

backlog[UK: ˈbæk.lɒɡ] [US: ˈbæk.lɔːɡ]

elvégzésére főnév

ineptness noun
[UK: ˌɪ.ˈnept.nəs] [US: ˌɪ.ˈnept.nəs]

időt talál (vm) elvégzésére

find time for something[UK: faɪnd ˈtaɪm fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfaɪnd ˈtaɪm ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

make time to do something[UK: ˈmeɪk ˈtaɪm tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈtaɪm ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

imádságok elvégzésére megszabott órák

canonical hours[UK: kə.ˈnɒ.nɪk.l̩ ˈaʊəz] [US: kə.ˈnɒ.nɪk.l̩ ˈaʊərz]

jelt ad (vmnek) az elvégzésére

give the word to do something[UK: ɡɪv ðə ˈwɜːd tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ðə ˈwɝːd ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

karbantartó munkák elvégzése

tuning-up[UK: ˈtjuːn.ɪŋ ʌp] [US: ˈtuːn.ɪŋ ʌp]

tune-up [tune-ups] noun
[UK: tjuːn ʌp] [US: ˈtuːn ʌp]

munka elvégzésére kijelölt ember

fatigue man[UK: fə.ˈtiːɡ mæn] [US: fə.ˈtiːɡ ˈmæn]

munka elvégzésére kijelölt különítmény

fatigue party[UK: fə.ˈtiːɡ ˈpɑː.ti] [US: fə.ˈtiːɡ ˈpɑːr.ti]

méltatlan (vmnek) elvégzésére melléknév

unfitted adjective
[UK: ˌʌn.ˈfɪ.tɪd] [US: ˌʌn.ˈfɪ.tɪd]

parancsot ad (vmnek) az elvégzésére

give the word to do something[UK: ɡɪv ðə ˈwɜːd tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ðə ˈwɝːd ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

ájtatosságok elvégzésére megszabott órák

canonical hours[UK: kə.ˈnɒ.nɪk.l̩ ˈaʊəz] [US: kə.ˈnɒ.nɪk.l̩ ˈaʊərz]

összeáll elvégzésre ige

team up verb

You can find it in:

HungarianEnglish