English-Hungarian dictionary » completion meaning in Hungarian

EnglishHungarian
completion noun
[UK: kəm.ˈpliːʃ.n̩]
[US: kəm.ˈpliːʃ.n̩]

befejezés◼◼◼ főnév

elkészítés◼◼◻ főnév

elvégzés◼◼◻ főnév

kiegészítés◼◼◻ főnév

teljesítés◼◼◻ főnév

véghezvitel◼◻◻ főnév

beteljesedés főnév

beteljesülés főnév

betöltés (életkoré) (átv) főnév

a verbal prefix expressing the completion or beginning of an action adverb
[UK: ə ˈvɜːb.l̩ ˌpriː.ˈfɪks ɪk.ˈspres.ɪŋ ðə kəm.ˈpliːʃ.n̩ ɔː(r) bɪ.ˈɡɪn.ɪŋ əv ən ˈæk.ʃn̩]
[US: ə ˈvɝː.bl̩ ˈpriː.fɪks ɪk.ˈspres.ɪŋ ðə kəm.ˈpliːʃ.n̩ ɔːr bɪ.ˈɡɪn.ɪŋ əv ˈæn ˈæk.ʃn̩]

meg… határozószó

be in course of completion [UK: bi ɪn kɔːs əv kəm.ˈpliːʃ.n̩]
[US: bi ɪn ˈkɔːrs əv kəm.ˈpliːʃ.n̩]

befejezéséhez közeledik

be in process of completion [UK: bi ɪn ˈprəʊ.ses əv kəm.ˈpliːʃ.n̩]
[US: bi ɪn ˈproʊ.ses əv kəm.ˈpliːʃ.n̩]

utolsó simításokat végzik (vmin)

be near completion [UK: bi nɪə(r) kəm.ˈpliːʃ.n̩]
[US: bi ˈnɪr kəm.ˈpliːʃ.n̩]

befejezés előtt áll

date of completion of mandate [UK: deɪt əv kəm.ˈpliːʃ.n̩ əv ˈmæn.deɪt]
[US: ˈdeɪt əv kəm.ˈpliːʃ.n̩ əv ˈmæn.ˌdet]

megbízás lejárta

incompletion noun
[UK: ɪnkəmplˈiːʃən]
[US: ɪnkəmplˈiːʃən]

befejezetlen volta (vmnek) főnév

befejezetlenség főnév

elsatnyulás főnév

hiányos volta (vmnek) főnév

hiányosság főnév

non-completion [UK: nɒn kəm.ˈpliːʃ.n̩]
[US: ˈnɑːn kəm.ˈpliːʃ.n̩]

be nem fejezés

on completion of something [UK: ɒn kəm.ˈpliːʃ.n̩ əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ɑːn kəm.ˈpliːʃ.n̩ əv ˈsʌm.θɪŋ]

vmnek befejeztével

vmnek elkészültével

reach completion verb
[UK: riːtʃ kəm.ˈpliːʃ.n̩]
[US: ˈriːtʃ kəm.ˈpliːʃ.n̩]

elkészül ige

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies